بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان نعناع فلفلی، پونه کوهی و زیره سیاه بر روی باکتری های جدا شده از مواد غذایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

گروه گیاهان دارویی، دانشکده غذا و دارو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

نیاز به جایگزینی نگهدارنده‌های سنتتیک با یک منبع طبیعی سبب شده تا کارخانجات تولید مواد غذایی از گیاهان دارویی به عنوان نگهدارنده استفاده کند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات ضد میکروبی اسانس استخراج شده از پونه کوهی، نعناع فلفلی و زیره سیاه روی باکتری‌های اشریشیاکلای، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از مواد غذایی انجام شد. پس از تهیه گیاهان دارویی، اسانس‌گیری با استفاده از دستگاه کلونجر انجام و اثرات ضد میکروبی اسانس‌ها بر روی سوش‌های اشریشیا کلای، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تیفی موریوم جداسازی شده از شیر خام و گوشت، ارزیابی شد. قطر هاله عدم رشد هر یک از اسانس‌ها با استفاده از روش انتشار دیسکی ساده در محیط مولر هینتون آگار تعیین شد. سوش‌های باکتریایی جدا شده از گوشت مقاومت آنتی بیوتیکی بیشتری نسبت به اسانس‌های تست شده داشتند اما الگوی اثر بخشی اسانس‌ها روی سوش-های جدا شده از هر دو منبع یکسان بود. اسانس استخراج شده از گیاه پونه کوهی بیشترین اثر ضد میکروبی را روی استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین را روی اشریشیاکلای، نعناع فلفلی بیشترین اثر ضد میکروبی را روی اشریشیاکلای و کمترین را روی استافیلوکوکوس اورئوس و زیره سیاه بیشترین اثرات ضد میکروبی خود را روی استافیلوکوکوس اورئوس و کمترین را روی سالمونلا تیفی موریوم داشت. با توجه به اثرات ضد باکتریایی اسانس‌های ذکر شده، امکان کاربرد آنها به عنوان نگهدارنده ضد میکروبی در گوشت و فراورده‌های آن و همچنین فراورده‌های لبنی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the antimicrobial effects of the essential oils of Origanum vulgare, Mentha piperita and Carum carvi on the bacteria isolates from food stuffs

نویسنده [English]

  • Mehrdad Ataie Kachouei
Department of Medicinal Plants, College of Food and Drug, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The need to replace synthetic preservatives with a natural resource has caused the food manufacturers to use from the medicinal plants as a reservoir. The present study was carried out to evaluate the antimicrobial effects of essential oils extracted from Origanum vulgare, Mentha piperita and Carum carvi on the Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium isolated from food products. After preparation of medicinal plants, essence extraction was done using the Clevenger device and antimicrobial effects of essences were evaluated on Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium isolated from raw milk and meat. Diameter of inhibition zone each essences was determined using the simple disk diffusion method on Mueller-Hinton agar. Bacterial strains isolates of meat were more resistant to all tested essences but the pattern of the effectiveness of essential oils on isolated strains were similar in both sources. Essential oil extracted from Origanum vulgare had the highest antimicrobial effect on S. aureus and the lowest on E. coli, Mentha piperita had the highest antimicrobial effect on E. coli and the lowest on S. aureus and Carum carvi had the highest antimicrobial effect on S. aureus and the lowest on S. typhimurium. According to the antibacterial effects of the mentioned essential oils, the possibility of their application as an antimicrobial preservatives in meat and its products and also dairy products dairy is exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origanum vulgare
  • Mentha piperita
  • Carum carvi
  • Antimicrobial effects. Foodborne bacteria