تاثیر مدت زمان مواجهه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی موریوم و اشریشیاکلی در پوست و فیله ماکیان تازه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

از ویژگی‌های آب الکترولیز شده می‌توان به ارزان، ایمن و بی‌خطر بودن و عدم تأثیر سوء بر محیط‌زیست اشاره کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی مدت‌زمان مواجهه با آب الکترولیز شده خنثی بر کاهش آلودگی به سالمونلا تیفی‌موریوم و اشریشیا کلی در پوست و فیله ماکیان تازه بود. بدین منظور از آب الکترولیز شده خنثی با غلظت کلر فعال ppm 100 استفاده شد. همچنین مدت‌زمان مواجهه 1, 5, 10, 15 و 30 دقیقه بر روی پوست و فیله تلقیح شده به ترتیب با میزان log/cm2 6 و log/g 6 از باکتری‌های فوق‌الذکر در نظر گرفته شد.. بر اساس نتایج، میزان کاهش باکتری‌های مورد مطالعه در تیمار فیله و پوست با آب الکترولیز خنثی نسبت به آب مقطر معنی‌دار بود (01/0>P). تیمار فیله با آب الکترولیز خنثی به مدت 15 دقیقه، باعث از بین رفتن کامل باکتری اشریشیا کلی شد به‌گونه‌ای که این باکتری درروش کشت سطحی قابل شناسایی نبود. بیشترین میزان کاهش اشریشیا کلی در تیمار آب الکترولیز خنثی در پوست‏، در زمان 30 دقیقه، log/cm2 63/2 بود. همچنین بیشترین کاهش سالمونلا تیفی‌موریوم در تیمار فیله و پوست با آب الکترولیز خنثی در زمان 30 دقیقه به ترتیب log/g 51/2 و log/cm254/2 بود. بنابر نتایج این مطالعه، استفاده از آب الکترولیز خنثی در شستشوی لاشه مرغ‌های کشتار شده در خط تولید و چیلرهای کشتارگاه طیور می‌تواند به‌عنوان یک روش ضدعفونی مناسب موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of exposure time to neutral electrolyzed water on the reduction of contamination to Salmonella typhimurium and E.coli on skin and fresh poultry fillets

نویسندگان [English]

  • ALI FAZLARA 1
  • Mahdi Pourmahdi 1
  • Jamal Malekzadeh 2
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 MSc in Food Hygiene, Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

From desirable characteristics of electrolyzed water could be noted to inexpensive, safe, and no adverse impact on the environment. The aim of this study was to evaluate the influence of exposure time to neutral electrolyzed water on the reduction of contamination to Salmonella typhimurium and E.coli on skin and fresh poultry fillets. The neutralized electrolyzed water with 100 ppm free available chlorine was used for the exposure times of 1, 5, 10, 15 and 30 minutes on the inoculated skin (6 log/cm2) and chicken fillets (6 log/g) with mentioned bacteria. The results showed that the reduction of studied bacteria in skin and poultry fillets exposed to neutral electrolyzed water were statistically significant in comparing to distilled water (P<0.01). According to the results, the treated fillets with neutral electrolyzed water for 15 minutes lead to the complete disappearance of E. coli in such a way that the bacterium was not detectable in surface plating. The most reduction of E. coli in treated skin with neutral electrolyzed water was 2.63 log/cm2 after 30 minutes. Also the most reduction of salmonella typhimurium in treated fillets and skin with neutral electrolyzed water after 30 minutes were 2.51 log/g and 2.54 log/cm2 respectively. In brief, the obtained results shows that the usage of neutral electrolyzed water for washing of slaughtered poultry carcasses in the lines and chillers of slaughterhouses could be in consideration as a suitable method of disinfection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neutral Electrolyzed Water
  • Escherichia coli
  • Salmonella typhimurium