مطالعه اثر ضد باکتریایی و سینرژیستی عصاره گیاه انگشتانه (Digitalis nervusa) و آنتی بیوتیک Ciprofloxacin بر استافیلوککوس اورئوس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

چکیده

علی رغم پیشرفتهای نوین در روشهای تهیه و تولید موادغذایی ، سلامت و ایمنی مصرف کننده به طور روز افزون در بهداشت عمومی اهمیت می یابد. یکی از روشهای کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا استفاده از نگهدارنده های شیمیایی است. بدون شک استفاده از عصاره و اسانس گیاهان جایگزین بسیار مناسبی میتواند باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثرات ضدباکتریایی عصاره اتانولی گیاه انگشتانه روی باکتری پاتوژن استافیلوککوس اورئوس در مواد غذایی می باشد.
در این مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی به تنهایی و همچنین توام با آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین روی باکتری گرم مثبت، استافیلوککوس اورئوس (ATCC25923)، به روش براث میکرودیلوشن مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج آزمون تعیین حداقل غلظت بازدارندگی برای عصاره گیاه انگشتانه و آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین به ترتیب mg/ml9/4 و5/0 µg/ml تعیین گردید، تاثیر توام آنتی بیوتیک و عصاره نشان داد که رشد باکتری استافیلوککوس اورئوس در استفاده همزمان از mg/ml 5/3 عصاره و µg/ml28/0آنتی بیوتیک مهار شد. بررسی آزمون تعیین حداقل غلظت کشندگیبرای عصاره mg/ml1/7 و برای آنتی بیوتیک µg/ml 1 اندازه گیری شد و استفاده همزمان از mg/ml1 عصاره و µg/ml14/0 آنتی بیوتیک موجب از بین رفتن باکتری گردید.
نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده همزمان از عصاره الکلی و آنتی بیوتیک، موجب کاهش 48 درصدی مصرف آنتی بیوتیک برای مهار رشد باکتری استافیلوککوس اورئوس گردید و استفاده توام از عصاره الکلی و آنتی بیوتیک، باعث کاهش 86 درصدی مصرف آنتی بیوتیک در حداقل غلظت کشندگی برای باکتری استافیلوککوس اورئوس شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Antibacterial and Synergistic Effect of Digitalis nervusa Extract and Ciprofloxacin on Staphylococcus aureus

نویسندگان [English]

  • leili Ayoubinejad 1
  • hamid nazari 1
  • Ali Mohammadi sani 2
1 M.Sc Student of Food Science and Technology, Qhuchan Branch, Islamic Azad University, Qhuchan, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Qhuchan Branch, Islamic Azad University, Qhuchan, Iran
چکیده [English]

In spite of novel progresses in the methods for foodstuff’s preparation and production, consumer’s health and safety in the public hygiene import increasingly. One of the ways to control sickening microorganisms is the use of chemical retentive in the food. Today consumers are complaining to use natural retentive that are derivatives of herbaceous resources. As for harmful effects of food’s synthetic and chemical retentive. This study performs as for determining antibacterial Effects of Digitalis plant’s extracts on Staphylococcus aureus pathogenic bacteria in the foodstuff.
In this study the ethanol extract alone and in combination with ciprofloxacin antibiotic on gram-positive bacteria, Staphylococcus aureus (ATCC25923), were evaluated by micro broth dilution method.
MIC test results for Digitalis plant extract and Ciprofloxacin antibiotic evaluated 4.9 mg/ml and 0.5 μg/ml. effect of both extract and antibiotic results showed that growth of Staphylococcus aureus in the simultaneous use of 3.5 mg/ml extract and 0.28 μg/ml was inhibited by antibiotics. Evaluation of MBC tests for Digitalis plant extract and ciprofloxacin antibiotic evaluated 7.1 mg/ml and 1 μg/ml, results show that the combination of 4.2 mg/ml of extract and 0.14 μg/ml antibiotics cause the bacteria is eliminated.
Concomitant use of alcohol extract and antibiotics, decreasing 48 percent of antibiotic to inhibit the growth of Staphylococcus aureus, and simultaneous use of alcohol extract and antibiotic, antibiotic use decreased 86 percent in the MBC for Staphylococcus aureus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethanol extract
  • Antibacterial
  • Digitalis
  • Ciprofloxacin
  • Synergistic effect