اثرعصاره و فیبر ساقه نعناع بر زنده مانی باکتری بیفیدو باکتریوم لاکتیس در ماست همزده به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

چکیده

امروزه گرایش به تولید غذاهای با اثرات سلامتی‌بخش، افزایش یافته است. نعناع یکی از گیاهانی است که اثرات سلامتی بخش آن ثابت شده است. افزودن باکتری‌های پروبیوتیک به ماست خواص سلامتی‌بخش آن را افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه افزودن عصاره و فیبر ساقه نعناع به ماست همزده حاوی باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس (BB-12) و بررسی زنده‌مانی این باکتری است. بدین منظور، از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی چرخش‌پذیر استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بین غلظت‌های مختلف فیبر و عصاره و زنده‌مانی باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس در روزهای اول تا بیست و یکم معنی‌دار است(P<0.01). بهینه‌سازی، با استفاده از روش سطح پاسخ نشان داد که بیشترین زنده‌مانی باکتری بیفیدو باکتریوم لاکتیس زمانی حاصل می‌گردد که غلظت عصاره و فیبر به ترتیب 0/1 و 1/3 درصد باشد. در این شرایط مطلوبیت مدل برابر با 0/94 و تعداد باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس در روز اول 0/005±7/11 log cfu/ml، روز هفتم 0/035±6/49 log cfu/ml، روز چهاردهم 0/055±6/24 cfu/ml log و روز بیست و یکم 0/17±5/41 log cfu/ml بود. از آنجایی که ماست تولید شده تحت شرایط بهینه حاوی حداقل 106 پرگنه باکتری در هر میلی‌لیتر بود، لذا محصول فوق فراسودمند نامیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Extract and Fiber of Mint Stalk on Viability of Bifidobacterium Lactis Bacteria in Stirred Yogurt Using the Response Surface Method

چکیده [English]

In today's world, there is a growing tendency towards producing healthy and nutritious food. Mint is a genus of plants that its healthy and nutritious effects have been proved. Adding probiotic bacteria to yogurt increases its nutritious benefits. This study aims at adding the extract and fiber of mint stalk to stirred yogurt containing Bifidobacterium Lactis bacteria (BB-12) as well as examining the viability of this bacterium. To do so, the response surface methodology and the central composite rotatable design were employed. The findings obtained from the analysis showed that there was a significant relationship between different concentrations of fiber and extract, and the viability of Bifidobacterium Lactis bacteria in the first day to the 21st day (P<0.01). Having applied the response surface method, the optimization depicted that the maximum viability of Bifidobacterium Lactis bacteria is only achieved when the concentration of extract and fiber are 0.1 and 1.3 percent, respectively. In these conditions, the utility of the model equals 0.94 and the number of Bifidobacterium Lactis bacteria is 7.11±0.005 log cfu/ml in the first day, 6.49± 0.035 log cfu/ml in the 7th day, 6.24 ± 0.055 log cfu/ml in the 14th day, and 5.41±0.17 log cfu/ml in the 21st. Since the produced yogurt under the condition of optimization contained at least 106 colony of bacteria per milliliter, the said product was called functional.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bifidobacterium Lactis(BB-12)
  • Mint
  • Fiber
  • Extract
  • Yogurt