ارزیابی اثر ضد میکروبی فیلم‌های تهیه شده از کیتوزان حاوی اسانس اسطوخدوس بر روی برخی از باکتری های غذازاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه استفاده از فیلم های میکروبی طبیعی به عنوان بازدارنده های رشد میکروب های خطرناک خصوصا در مواد غذایی افزایش پیدا کرده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرضد میکروبی فیلم های کیتوزان حاوی 4-1 درصد اسانس اسطوخودوس بر روی برخی از باکتری های بیماریزای غذازاد (لیستریا مونوسیتوژنز، باسیلوس سرئوس، استافیلوکوکوس ارئوس، ویبریو پاراهمولیتیکوس، و اشریشیا کلی O157:H7) انجام پذیرفت. ابتدا اسانس گیاه اسطوخودوس با استفاده از دستگاه کلونجر تهیه و برای‎ ‎بررسی‎ ‎ترکیبات‎ ‎سازنده‎ ‎اسانس،از‎ ‎دستگاه‎ ‎رنگ نگار گازی‎ ‎متصل‎ ‎به‎ ‎طیفسنج‎ ‎جرمی‎ ‎استفاده گردید. بیشترین اجزاء اسانس به ترتیب 1،8سینئول ( 16/49 %)، بورنئول ( 75/10 %) ، کامفور ( 94/8 %) و لینالول ال (95/3 %) و آلفاپینن ( 2/3 %) بودند‎.‎‏ ‏ سپس دیسک های کروی از فیلم های کیتوزان حاوی غلظت های 4-1درصداسانس اسطخودوس بر روی کشت های باکتری های مذکور قرار داده شد. نتایج این مطالعه نشانگر اثر ضد میکروبی فیلم های کیتوزان حاوی اسانس در جلوگیری از رشد میکروارگانیزمهای مورد آزمایش میباشد(05/0 < p) و فیلم های کیتوزان حاوی 4 درصد اسانس توانایی جلوگیری از رشد تمام میکروارگانیسم ها را داشتند. شفافیت فیلم ها نیز با افزایش غلظت کیتوزان کاهش یافت. این نتایج نشان داد که فیلم های کیتوزان حاوی اسانس اسطخودوس اثر مناسبی جهت بسته بندی برخی مواد غذایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial effects of Chitosan films incorporating with Lavandula stoechas on some food-borne bacteria

نویسنده [English]

  • Zohreh Mashak 1
1 Department of Food Hygiene, College of Veterinary Medicine, Islamic Azad University of Karaj, Karaj, Iran.
2 Studenet of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 ph.D Student of Food Hygiene and Quality Control, College of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, application of natural antimicrobial films as an inhibitors of growth of dangerous microbes especially in food staffs have been increased. The present study was carried out in order to study the antimicrobial activity of chitosan films containing 1–4% (v ⁄ v) Lavandula stoechas essential oil (EO) on some food-borne pathogenic bacteria (Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus and Escherichia coli O157:H7). At first, the essential oil of the Lavandula stoechas herb was prepared. The most essential components are 1,8 cineol (16/49%), borneol (75/10%), camphor (94/8%) and linalool L (95/3%) and alfa-pinene (2/3 %).Then Circular discs of chitosan films containing different concentration of Lavandula stoechas essential oil were placed on bacterial lawn. Chitosan films incorporated with 4% (v ⁄ v) of EO inhibited the growth of all tested pathogenic bacteria. Incorporation of Chitosan film with EO showed significant antimicrobial effects (P < 0.05). Transparency of film was reduced by increasing of EO. These results showed that Chitosan films containing Lavandula stoechas EO have good effect for packaging some foods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foodborne pathogenic bacteria
  • Chitosan
  • Lavandula stoechas essential oil