گونه های کمپیلوباکتر به عنوان یک عامل بالقوه بیماری زا در قارچ های دکمه ای خوراکی( Agaricus mushrooms )

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

عفونت های ناشی از کمپیلوباکتر ژژونی به عنوان یکی از مهمترین بیماری های منتقله از غذا در بسیاری از کشور های جهان می باشد که باعث ایجاد اسهال در اکثر کشور ها می شود. در این بررسی 100 نمونه قارچ دکمه ای خوراکی در سال 1393 از از فروشگاه‌های عرضه انواع قارچ های خوراکی در شهرکرد نمونه برداری شد. ابتدا نمونه‌ها در محیط های کشت غنی کننده و اختصاصی کشت داده شدند و سپس مورد آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز قرارگرفتند. از مجموع 100 نمونه قارچ دکمه ای خوراکی اخذ شده 15 نمونه (15 درصد) آنها آلوده به جنس کمپیلوباکتر تشخیص داده شدکه 3/13 درصد آلوده به کمپیلوباکتر ژژونی و7/86 درصد آلوده به گونه کمپیلوباکتر کلی بودند. براساس نتایج حاصله می توان گفت که مصرف خام قارچ های دکمه ای خوراکی آلوده به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کلی به عنوان یکی از مخاطرات بهداشتی درجوامع انسانی نقش مهمی ایفا می نمایند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Campylobacter spp. as a Potential Pathogen in the edible mushrum (Agaricus mushrooms )

نویسنده [English]

  • Amir Shakerian
Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Campylobacter spp infectious are one of the most important foodborne diseases in many countries and causing of diarrhea in more contries. In this study, a total of 100 edible mushrum (Agaricus mushrooms) were purchase in order to detection and identification of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in edible mushrum at 2014 year in stores and retail market of Shahrekord city, Central of Iran. All of the samples were cultured in enrichment and specific bacteriological media and then use for Polymerase Chaine Reaction (PCR) method for detection Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. Out of 100 samples, 15 % were positive due to Campylobacter spp. From 15 samples positive, 13.3 % and 86.7 % were positive to Campylobacter jejuni and Campylobacter coli, respectively. Therefore the consumption of raw edible mushrum to Campylobacter jejuni and Campylobacter coli constitutes health hazard for human in this city.
Keywords: Campylobacter spp., Edible Mushrum, Retail market, PCR, ShahreKord,Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Campylobacter spp
  • Edible Mushrum
  • Retail market
  • PCR
  • ShahreKord