بررسی آلودگی به سارکوسیستیس در همبرگرها ی عرضه شده در کاشان با استفاده از روش هضمی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 دانش آموخته انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

3 گروه تغذیه، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

4 گروه آمارحیاتی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

سارکوسیستیس یکی از شایع­ترین انگل­های تک یاخته­ای آلوده کننده انسان و دام بوده که دارای گستردگی جهانی است. گاو به­عنوان یک منبع مهم تامین فرآورده­های گوشتی برای انسان یکی از میزبانان واسط این انگل محسوب می­گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به انگل سارکوسیستیس در همبرگرهای عرضه شده در منطقه کاشان می­باشد. این مطالعه مقطعی در سال1394در شهرستان کاشان انجام شد. 200 نمونه همبرگر بصورت تصادفی از شرکت­ها و مارک­های مختلف با معیار وجود حداقل 60% گوشت تهیه و پس از ثبت مشخصات حدود 15 تا 20 گرم از نمونه طبق روش دابی و همکاران در طول شب در دمای 28 درجه سانتی­گراد در محلول هضمی قرار گرفت. سپس از رسوب آن دو گسترش تهیه و با روش گیمسا رنگ آمیزی گردیدد. لام­ها از نظر وجود سیستی زوئیت­ها با بزرگنمایی 1000 و 400 مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفتند. در مجموع 5/52% از نمونه­ها با شدت متفاوت آلوده به کیست سارکوسیستیس بودند. آلودگی در 40 نمونه (5/38%) از همبرگرهای 60 تا 75% گوشت و 66 نمونه (75/68%) از همبرگرهای90% گوشت مشاهده گردید. میزان بالای آلودگی به کیست­های میکروسکوپی سارکوسیستیس در همبرگرهای مورد مطالعه نشانگر میزان بالایی از آلودگی در دام­های تامین کننده گوشت مورد استفاده می­باشد. دقت در پخت کامل گوشت و فرآورده­های گوشتی و نیز افزایش آگاهی در پیشگیری از آلودگی موثر خواهد بود. همچنین بهبود شرایط بهداشتی نگهداری و تغذیه دام و نیز قطع ارتباط با میزبانان اصلی انگل میتواند باعث کاهش آلودگی دام­ها گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Sarcocystis in raw hamburgers in Kashan,Iran.

نویسندگان [English]

  • Hossein Hooshyar 1
  • Zaker AbbasZadeh 2
  • Reza Sherafati 3
  • Mohsen Arbabi 1
  • Gholam Abbas Mousavi 4
1 Department of Parasitology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
2 Graduate student of Parasitology, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
3 Research Center for Biochemistry and Nutrition in Metabolic Diseases, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4 Department of Medical Statistic, School of Public Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
چکیده [English]

Sarcocystis is one of the most prevalent parasitic protozoa infecting human and animal with worldwide distribution. Cattle as an intermediate host of Sarcocystis are important sources of meat production for human. The aim of this study is determine of prevalence of Sarcocystis in hamburgers in Kashan region, central Iran. This descriptive study was conducted in Kashan region, 2015. Two hundred humburgers pieces with approximately 60% meat randomly collected in different brands. About 15-20 gram of each pieces digested in digest solution overnight at 28 °Caccording Douby method. Two smear prepared from sediment and stained by gimsa solution and microcopy examined for Sarcocystis cystizoite by 400 and 1000 maginification. Totally, 52.5% of samples were positive for sarcocystis spp. in various degrees. Forty samples (38.5%) of humburgers with 60-75% meat and 66 sample (68.75%) of humburgers with 90% meat were infected. High prevalence of infection to microscopic cyst of Sarcocystis in humburgers indicated a high rate of infection in meat production animals. Properly cooked meat before consumption is recommended for prevention of infection. Monitoring of health condition and food of animal which act as intermediated host and kept them from definitive host can be effective in decrease of animal infections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humbarger
  • Sarcocystis
  • kashan
  • Cattle