خصوصیات ضدباکتریایی نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی تهیه شده به روش برگشت فاز

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این مطالعه، با هدف تهیه نانوامولسیون اسانس آویشن شیرازی و بررسی خصوصیات ضد­باکتریایی آن بر علیه سالمونلا تیفی­موریوم و لیستریا مونوسیتوژنز انجام گرفت. میانگین اندازه­ی ذرات نانوامولسیون تهیه‌شده به روش برگشت فاز با استفاده از توئین 20، به روش پراکنش نور دینامیک، اندازه‌گیری و 5/66 نانومتر گزارش گردید. ویژگی‌های ضدمیکروبی نانوامولسیون به روش انتشار در آگار، انتشار در فاز بخار، حداقل غلظت ممانعت از رشد، حداقل غلظت کشندگی و رسم منحنی مرگ بر علیهدو باکتری در مواجهه با نانوامولسیون در محیط کشت BHI تعیین گردید. متوسط قطر هاله­ی مهاری رشد در روش انتشار در آگار، برای سالمونلا تیفی­موریوم و لیستریا مونوسیتوژنز به ترتیب 3/8 و 54/8 میلی­متر و در روش انتشار در فاز بخار برای هر دو باکتری صفر گزارش شد. حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی به­ترتیب در سالمونلا تیفی­موریوم 5000، 5000 میکروگرم در میلی­لیتر و در لیستریا مونوسیتوژنز، 2500 و 2500 میکروگرم در میلی­لیتر بود. اثرات سه رقت 1/0، 01/0 و 001/0 نانوامولسیون بر میزان مرگ باکتری در فواصل زمانی صفر، 15، 30، 45، 60 دقیقه بررسی و نشان داد که رقت 1/0 و 01/0  نانوامولسیون به­ترتیب باعث کاهش 6 و 4 سیکل لگاریتمی باکتری سالمونلا تیفی­موریوم و در مورد لیستریا مونوسیتوژنز، رقت 1/0، باعث کاهش 4 سیکل لگاریتمی باکتری در زمان 60 دقیقه گردید. می­توان به این جمع­بندی رسید که نانوامولسیون تهیه شده می­تواند به­عنوان یک ترکیب ضدمیکروب مطرح باشد و در صورت بهینه سازی فرآیند تولید، می­توان از این روش در کنترل عوامل میکروبی در مواد غذایی نیز بهره جست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibacterial properties of Zataria multiflora Boiss. essential oil nanoemulsion formed by emulsion phase inversion

نویسندگان [English]

  • nasim Shahabi 1
  • Hussein Tajik 2
  • mehran moradi 2
  • Mehrdad Forough 3
1 Graduated of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate preparation of a Zataria multiflora essential oil nanoemulsion and to evaluate its antibacterial against Salmonella Typhimurium and Listeriamonocytogenes. The average particles size of nanoemlusion prepared by inversion phase using tween 20, which measured by dynamic light scattering, was 66.5 nm. The antibacterial activity of nanoemlusion has examined through agar diffusion, vapor-phase diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC) and time kill curves against Salmonella Typhimurium and Listeriamonocytogenes in BHI. The average diameter of the zones of inhibition of nanoemlusion through agar diffusion was 8.3 and 8.54 mm for S. typhimurium and L. monocytogene, respectively. Also, average diameter of the zones of inhibition of nanoemlusion was zero against both bacteria according to vapor-phase diffusion. The results showed that nanoemlusion exhibited MIC and MBC of 5000 µg/ml on S. typhimurium and MIC and MBC of 2500 µg/ml on L. monocytogene. The effect of 10, 100 and 1000-fold diluted nanoemlusion on both bacterial kill in BHI at 0, 15, 30, 45 and 60 minutes and the results showed that in BHI, the 10 and 100 fold-diluted nanoemlusion caused a 6 and 4 log reduction at S. Typhimuriumin 60 min and the 10-fold caused more than 4 log reduction of L. monocytogene. According to the results, it can be concluded that prepared nanoemlusion is suitable antimicrobial solution and by optimizing the process, it can be beneficial to control the bacterial microorganisms of foods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoemlusion
  • zataria multiflora essential oil
  • Antibacterial