تأثیر ضد اتصالی بیوسورفکتانت Lactcobacillus rhamnosus بر باکتری های جداسازی شده از بیوفیلم خط تولید شیر پاستوریزه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

بسیاری از باکتری­ها دارای قابلیت اتصال به سطوح می­باشند که از این قابلیت آن­ها با مفهومی به نام بیوفیلم یاد می­شود. بیوفیلم­های متصل به خطوط تولید صنایع غذایی مشکلات عدیده­ای را در خط تولید و محصول نهایی ایجاد می­کند لذا بررسی روش­های کنترل آن­ها ضروری می­باشد. در این پژوهش ابتدا باکتری­های تشکیل­دهنده بیوفیلم از خط تولید شیر پاستوریزه کارخانه­ای در شهر اصفهان، جداسازی، خالص­سازی و شناسایی (به کمک آزمون­های بیوشیمیایی) شد. پس از آن بیوسورفکتانت حاصله ازATCC 7469  Lactcobacillus rhamnosus استخراج گردید و سپس بررسی اثر ضد اتصالی بیوسورفکتانت به روش میکروتیترپلیت و خوانش جذب نوری با الیزاریدر صورت گرفت. نهایتاَ داده­ها به روش تجزیه واریانس برای آزمون فاکتوریل و مقایسه میانگین به روش LSD در سطح احتمال 5% آنالیز شدند. نتایج نشان می­دهد که غالب­ترین باکتری­های جداسازی شده متعلق به جنس  Staphylococcusبا 19% از جمعیت کل می­باشد. هم­چنین میانگین اثر ضد­اتصالی بیوسورفکتانت استفاده­شده در این پژوهش، 8/42% می­باشد، بیشترین اثر ضد­اتصالی بیوسورفکتانت بر Klebsiella pneumoniae با 3/82% کاهش اتصال و کمترین اثر ضد­انصالی بر باکتری Staphylococcus aureus با 2/4% کاهش اتصال می­باشد. لذا با توجه به مثبت بودن اثر ضد­اتصالی بیوسورفکتانت مذکور، استفاده از آن در خط تولید در طی فرآیند CIP توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anti-adhesively effect of bio-surfactant from Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 on the isolated bacteria from the pasteurized milk production line

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Saleheh Vaezi 1
  • Arezoo Tahmourespoor 2
1 Young Researchers and Elite Club, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Basic Medical Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Many bacteria possess the ability to connect to surfaces that this ability to "biofilm" is called. Biofilms attached to the food industry for the production of many problems in the production line and the final product is therefore necessary to examine methods of controlling them. In this study, the bacterial biofilm from the inner part of pasteurized milk production line from one factory in Isfahan were isolated, purified and identified (by biochemical tests). After that, bio-surfactant was extracted from Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469. Then the anti-adhesively effect of bio-surfactant was performed by micro-titer-plate method and optical density was read with ELISA Reader. Finally, data factorial analysis of variance to test and comparison of means were analyzed method LSD at 5%. Results showed Staphylococcus was the most predominant isolated genus with 19% of the whole population. Also the average of anti-adhesively effect of bio-surfactants used in this study is 42.8%. The highest effect of bio-surfactants was on Klebsiella pneumonia with 82.3% for reducing connection and the least effect was on Staphylococcus aureus with 4.2%forreducing connection. However, due to the positive anti-adhesively effect of bio-surfactant, use it in the production line during the CIP process is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biofilm
  • Bio-surfactant
  • Anti-adhesively
  • Bacteria
  • Optical density