جداسازی آلیسایکو باسیلوس از آب میوه جات در ایران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانش آموخته رشته میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

آلیسایکلوباسیلوس به عنوان عامل فساد میکروبی آب میوه‌های صنعتی شناخته و مورد توجه قرار گرفته است. این باکتری دارای اسپور،گرما دوست و هاگزاست و تاکنون گزارشی از بیماری‌زایی آن منتشر نشده است اما از طریق ایجاد تغییر در طعم و بوی آب میوه‌های صنعتی موجب فساد و زیان اقتصادی فراوان می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی آلودگی کنسانتره‌های آب میوه‌ بسته بندی شده به این باکتری صورت پذیرفته است. در این راستا، مجموع 300 نمونه شامل آب انار، آب سیب، آب پرتقال، آب انبه، آب آناناس و آب انگور که از کارخانجات مختلفی استحصال و به بازار عرضه شده بودند به صورت تصادفی از فروشگاه‌های شهر اصفهان جمع‌آوری و از نظر حضور آلیسایکلوباسیلوس ارزیابی شدند. پس از کشت و آزمون‌های بیوشیمیایی، نمونه‌های مثبت با استفاده از PCR مورد آزمایش قرار گرفته و حضور باکتری آلیسایکلوباسیلوس در 13 نمونه (33/4 درصد) تایید شد. بالاترین میزان آلودگی در بین نمونه‌های آب انار و آب پرتقال (3/13 درصد) دیده شد. آلودگی در آب آلبالو به میزان 10 درصد، در آب میوه جات مخلوط 66/6 درصد و در مابقی نمونه‌های آب میوه‌جات (66/95 درصد) آلودگی به باکتری آلیسایکلوباسیلوس مشاهده نشد. با توجه به گزارش فوق، به منظور جلوگیری از فساد آبمیوه‌های صنعتی، ممانعت از رشد این باکتری، به خصوص در طول حداکثر مدت زمان نگهداری آب میوه‌ها و تشخیص حضور یا عدم حضور این باکتری پس از اتمام مراحل پاستوریزاسیون و سالم سازی محصول، امری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation of Alicyclobacillus from fruits juice in Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi 1
  • Abbas Doosti 2
  • Sara Dehghan Nejad 3
1 Department of Food Hygiene, College of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 College of Fundamental Science, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Graduate of Microbiology, College of Fundamental Science, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Heat-loving bacteria Bacillus Alicyclobacilluschanging flavor juices and ready to use in recent years in a wide range of large amounts of fruit juice was corrupt world, although there is no previous report indicating its pathogenesis. This research was done to study contamination of packaged juice with the bacteria. A total of 300 samples of pomegranate juice, apple juice, orange juice, mangoes juice, pineapple juice, grape juice (from different companies) at Esfahan was collected and studied for Alicyclobacillus contamination. The samples were tested using culture, biochemical tests and PCR. According to the results, 13 samples (4.33%) were contaminated with Alicyclobacillus. The highest level of contamination among samples was found in pomegranate juice and orange juice (13.3%). Contamination in cranberry juice, mixed species and other samples was 10, and 6.66 %. No contamination was found the other species. Regarding to the obtained results, prevention of bacterial growth especially during storage time and detection of bacteria after pasteurization is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysayklvbasylvs
  • Corruption
  • fruit juice
  • PCR