بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه‌ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

جهت مطالعه حاضر در طی مدت 6 ماه تعداد 150 نمونه شیر خام گاو عرضه شده در منطقه­ی اهواز تهیه و در شرایط سرما به آزمایشگاه منتقل شد. مقدار 25 میلی لیتر از هر نمونه شیر به داخل 225 میلی لیتر از محیط غنی سازی Tris-Buffered Peptone Water با pH معادل 8 افزوده گشته و به مدت 3 هفته در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد و در روزهای 7، 14 و 21، نسبت به انجام کشت خطی بر روی محیط کشت اختصاصی آگار CIN اقدام و در دمای 30 درجه سانتی­گراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاری شد. سپس کلونی­های مشکوک به یرسینیا انتخاب و پس از انجام برخی آزمایش­های بیوشیمیایی اولیه در مرحله بعد جهت تشخیص قطعی از پرایمرهای اختصاصی ژن کروموزومی 16s rRNA استفاده شد. در این تحقیق یرسینیا انتروکولیتیکا از 36 نمونه (24 درصد) جدا شد. نهایتاٌ جدایه­های تایید شده جهت ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی، بر روی محیط جامد کشت سطحی داده شد. نتایج تست سنجش حساسیت نشان داد که صد در صد جدایه­ها به سیپروفلوکسین حساس بودند. پس از آن به ترتیب (05/97درصد) به جنتامایسین، (17/91 درصد) به تتراسایکلین، (29/85 درصد) به سفتازیدیم، (35/82 درصد) به نالیدیکسیک اسید، (41/79 درصد) به کانامایسین، (64/67 درصد) به تری متوپریم سولفامتاکسازول، (64/17 درصد) به آموکسی سیلین و (70/14درصد) به سفالوتین حساس بوند. همچنین در هیچ کدام از جدایه­ها حساسیت به اریترومایسین مشاهده نشد که نشان دهنده­ی بیشترین مقاومت جدایه­های یرسینیا انتروکولیتیکا به این آنتی بیوتیک می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on contamination to Yersinia entrocolotica in raw cow milk distributed in Ahvaz area and evaluation of antibiotic resistance of isolates

نویسندگان [English]

  • ALI FAZLARA 1
  • Mehdi Zarei 2
  • AHMAD MAVALIZADEH 3
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 MSc in Food Hygiene, Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Totally 150 samples of cow milk were collected in Ahvaz within 6 months. The collected samples were sent to the lab in cool conditions. The amount of 25 ml of each sample was added to 225 ml of Tris-Buffered Peptone Water with pH=8 as enrichment medium and stored at 4°C for three weeks. Then in 7th, 14th and 21th days of storage, one loopful equal to 10 µL of enriched broth were streaked out in plates of Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin agar contained supplement and incubated at 30°C for 24 hours. Then 3 to 5 colonies of typical bull's-eye appearance with 0.5-2 mm diameter with a deep red center and sharp border surrounded by a translucent zone were selected as suspect to Yersinia enterocolitica and cultured in TSA medium. After gram staining and observe gram negative rod and also implement some biochemical tests in next step due to absolute identification, specific primers for 16srRNA were used. Boiling method was used to extract DNA. The isolation of Yersinia entroclitica was confirmed from 36 samples (24%) of milks. The confirmed isolates due to antibiogram were spread out in agar culture and the antibiotic susceptibility was surveyed with utilization of antibiotic discs and CLSI tables. The results showed that the sensitivity to Ciprofloaxin, Gentamicin, Tetracycline, Ceftazidime, Nalidixic Acid, Kanamycin, Trimethoprim Sulfametaxazole, Amoxicillin and Cephalotin were 100%, 97.05%, 91.17%, 85.29%, 82.35%, 79.41%, 67,64%, 17.64% and 14.7% respectively. None of the isolates were susceptible to Erythromycin which shows that the isolates have the most resistance against this antibiotic. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yersinia enterocolitica
  • Raw Milk
  • PCR