بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه‌های لیستریا جدا شده از فیله ماهی شیر، میش و کولی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 سازمان جهاد کشاورزی، شهرکرد، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

5 دانش آموخته علوم و صنایع غذایی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

لیستریوزیس یکی از مهمترین بیماری­های منطقله از طریق غذا محسوب می­شود که بوسیله برخی از گونه­های لیستریا خصوصاً لیستریا مونوسایتوژنز به انسان منتقل می­شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی سوش­های لیستریا جدا شده از فیله ماهی شیر، میش و کولی در استان اصفهان و بندر ترکمن انجام پذیرفت. از تیر تا آبان ماه سال 1394، در کل 240 نمونه ماهی فرایند شده شامل فیله ماهی شیر (90 عدد)، میش (80 عدد) و کولی (70 عدد) فرایند شده به طور تصادفی از مراکز فروش شهرستان­های اصفهان و بندر ترکمن جمع­آوری و از نظر حضور گونه­های لیستریا و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، ارزیابی شدند. شیوع گونه­های لیستریا در نمونه­های فیله ماهی فراوری شده، 50/12 درصد بود. در این بین فراوانی گونه­های لیستریا مونوسایتوژنز، لیستریا آینوکوا و لیستریا سیلگیری به ترتیب 66/16 درصد، 33/33 درصد و 66/6 درصد بود. لازم به ذکر است که 33/43 درصد از جدایه­های لیستریا مربوط به سایر گونه­ها بودند. لیستریا آینوکوا بیشترین میزان شیوع را در نمونه­های اخذ شده از فیله ماهیان شیر (33/33 درصد)، میش (30 درصد) و کولی (40 درصد) داشت. در کل نمونه­های اخذ شده از فیله ماهی شیر بیشترین آلودگی را داشتند. سوش­های لیستریا بیشترین میزان مقاومت را در برابر آنتی بیوتیک­های پنی سیلین، تتراسایکلین و وانکومایسین داشتند. نتایج این مطالعه خطر بالقوه عفونت ناشی از لیستریا را در مصرف کنندگان فیله ماهی فرایند شده، نشان می­دهد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نیاز به یک استراتژی کل نگر جهت پایش اپیدمیولوژیک در خصوص کنترل مقاومت­های آنتی بیوتیکی در مواد غذایی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from filleted Argyrosomus hololepidotus, Scomberomorus commerson and Alburnus spp.

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi 1
  • Mohammad Javad Jahanmard 2
  • Sohrab safari 3
  • Mahsa Ansari 4
  • Zeinab Torki baghbadorani 5
2 Esfahan University, Esfahan, Iran
3 Research Center of Food Microbiology, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
4 Agriculture Jihad Organization, Shahrekord, Iran and Young Researchers and Elites Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
5 Graduated Student of Food Science and Technology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Listeriosis is one of the most important food-borne diseases caused by Listeria species, especially L. monocytogenes.  The objective of this study was to determine the prevalence and antimicrobial resistance of Listeria species isolated from three types of fish filet in Isfahan and Bandaranzali. From August 2009 to April 2011, a total of 120 samples of Argyrosomus hololepidotus (n= 90), Scomberomorus commerson (n=80) and Alburnus spp (n=70). Fish were obtained from randomly selected retail stores in Isfahan and Bandaranzali cities and were evaluated for the presence of Listeria spp. using standard cultural and PCR methods. Then antibiogram tests were carried out for determination of antimicrobial resistance. Seven (8.8%) and 6 (15%) of smoked and salted fish samples were positive for Listeria spp. respectively. L. monocytogenes, L. innocua and L. seeligari were isolated from 2.5, 6.7 and 1.6% of fish samples. Overall, 9 of 13 Listeria isolates (69.2%) were resistant to one or more antimicrobial agents. Resistance to tetracycline (53.8%) and tetracycline (30.8%) were the most common finding. All of the isolates were susceptible to gentamicin, vancomycin and chloramphenicol. The results of this study indicate the potential risk of infection with Listeria in people consuming raw or undercooked smoked and salted fish. Also, the results obtained in this study indicated the need for appropriate surveillance and epidemiological monitoring strategy to control the development of resistance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria
  • fileted fish
  • antimicrobial resistance