بررسی اثر اشعه گاما بر افزایش زمان ماندگاری گوشت ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) در شرایط یخچالی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 .پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، کرج

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

راههای مختلفی برای افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی به کار می رود، که در بین آنها پرتودهی می‌تواند به عنوان روشی موثر در به تأخیر انداختن فساد در مواد غذایی به ویژه با منشأ آبزیان مطرح باشد. در این مطالعه 50 قطعه ماهی کپور علفخوار(Grass carp) (Ctenopharyngodon idella) 5/1-1 کیلوگرمی جهت پرتودهی گاما با منبع کبالت 60 با دزهای صفر، 5/1، 5/2 و 5/3 کیلوگری استفاده شد و سپس تغییرات بار میکروبی و کل ازت فرار طی روزهای 1، 7 و 14 تحت شرایط نگه‌‎داری در یخچال بررسی گردید. نتایج تحقیق فوق نشانگر کاهش قابل توجه میزان T.V.N و باکتری‌های مزوفیل هوازی در نمونه‌های پرتودیده در مقایسه با نمونه‌های پرتو ندیده بود. در این مطالعه با توجه به اینکه دز 5/3 کیلوگری در مقایسه با سایر دزها موجب کاهش معنی‌دار مقادیر T.V.N و باکتری های مزوفیل هوازی در مقایسه با استاندارد، در شرایط یخچالی تا روز هفتم گردید، لذا استفاده از آن به عنوان بهترین دز جهت جلوگیری از فساد ماهی کپور علفخوار در مدت زمان هفت روز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of gamma rays on shelf life of grass carp (Ctenopharyngodon idella) fillet in the refrigerator condition

نویسندگان [English]

  • reza shahhoseini 1
  • Zohreh Mashak 2
چکیده [English]

Various ways to increase the duration used for food storage, among whom radiation can be used as an effective way to retard spoilage in food in particular is concerned with the origin of the fish. In this study 50 grass carp (Grass carp) (Ctenopharyngodon idella) (mean weight 1-1.5 kg) for gamma irradiation with cobalt-60 source by doses of zero, 1.5, 2.5 and 3.5 kGy chosen and then change microbial load and total volatile nitrogen in the days 1, 7 and 14 were evaluated under the conditions of storage in refrigerator. These research results demonstrate the significant decline in aerobic mesophilic bacteria and T.V.N in the irradiated samples in comparison with non-irradiated samples. In this study, given that the dose of 3.5 kGy dose caused a significant decrease in comparison with other (standard range) T.V.N values and aerobic mesophilic bacteria was in the refrigerator until the seventh day. Therefore, in Grass carp using it (3.5kGy) as the best dose to prevent corruption is recommended in seventh days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma Rays
  • Grass Carp
  • Refrigerator Condition
  • TVN
  • Total Bacterial Count