آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمان، ایران.

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

هر سال پس از پوست‌گیری از پسته تازه، مقدار زیادی محصول فرعی پسته تولید می‌شود. این محصول ارزش غذایی مناسبی دارد و به‌عنوان خوراک دام مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی میزا‌ن آلودگی میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در محصول فرعی پسته انجام شد. نمونه‌ها به‌تفکیک از پایانه‌های سنتی و صنعتی، در سه مرحله شامل اوائل، اواسط و اواخر دوره برداشت پسته و سه فاصله مختلف از زمان برداشت تا پوست‌گیری (2-1 ساعت، 6- 5 ساعت و 13≤ ساعت) تهیه گردید. نمونه‌ها در مقابل آفتاب خشک و سپس آسیاب شدند. تمام نمونه‌ها در شرایط استریل کشت گردید و جمعیت کپک‌ها، کپک‌های آسپرژیلوس، باکتری‌های کلی‌فرم و اشریشیاکلی شمارش گردید. همچنین غلظت سموم آفلاتوکسین از طریق عصاره‌گیری از نمونه‌ها و با دستگاه HPLC تعیین شد. نتایج نشان داد که میانگین جمعیت کل کپک‌ها، کپک‌های آسپرژیلوس و باکتری‌های کلی‌فرم و اشریشیاکلی به‌ترتیب 21000، 3892، 3094 و 1/1 CFU در هر گرم و کمتر از حد مجاز آن برای خوراک دام بود، هر چند جمعیت میکروبی بین نمونه‌های شهرستان‌های مختلف (05/0 >P)، و جمعیت کپک‌ها بین نمونه‌های پایانه‌های سنتی و صنعتی (05/0 >P) متفاوت بود. با وجود تفاوت (01/0 >P) در غلظت سموم آفلاتوکسین بین نمونه‌های شهرستان‌ها، میانگین غلظت کل سموم در نمونه‌‌های محصول فرعی پسته 9/0 میکروگرم در هر کیلوگرم و کمتر از حد مجاز آن برای خوراک‌های دام بود. به‌طور کلی نتایج نشان داد که محصول فرعی پسته تولیدی در استان کرمان از نظر آلودگی‌های میکروبی و غلظت سموم آفلاتوکسین در حد قابل قبولی از سلامت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microbial contamination and concentration of aflatoxin in pistachio by-product

نویسندگان [English]

  • Pirouz Shakeri 1
  • hasan fazaeli 2
1 Animal Science Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Agriculture Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran
2 Animal Science Research Institute, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

Each year, large amount of pistachio by-product (PBP) was produced after the processing of fresh pistachio. PBP has suitable nutritional value and is used as a feed stuff in animal nutrition. The objective of this study was to determine the microbial contamination and concentration of aflatoxin in PBP. The samples of PBP were collected from two types of processing system (traditional and industrial), three stage of pistachio harvesting, and three different intervals time of picking up the skin (1-2 hours, 5-6 hours and ≥13 hours). All samples were dried under the sun and then were milled. All of the samples were cultured in a sterile culture and total mould, Aspergillus moulds and Coliform, and E.coli bacteria were counted. The concentration of total aflatoxin was measured by HPLC via extraction. Results showed that the means of microbial population of total moulds, Aspergillus moulds and Coliforms, and E.coli bacteria count were 21000, 3892, 3094 and 1.1 CFU/g, respectively, that were below a critical level to interfere in animal nutrition. Although microbial population were different in sampling area (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Pistachio by- product"
  • "Aflatoxin"
  • "moulds"
  • "Coliform"
  • "E.Coli"