بررسی اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی برای جلوگیری از فساد مواد غذائی و جلوگیری از بروز بیماری های ناشی از مصرف غذاهای آلوده به میکروب های بیماری زا یکی از بحث های مهم در دنیا می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر ضد میکروبی اسانس ریحان بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولای و مخمر رودوتورلاروبرا بود. اسانس گیاه ریحان به روش تقطیر با آب با استفاده از کلونجر استخراج شد. اسانس بدست آمده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی GC/MS) ) آنالیز و اجزای آن ها بر اساس شاخص بازداری و طیف جرمی تعیین گردید. سپس با استفاده از تکنیک میکرودایلوشن حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کولای و رودوتورلاروبرا بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اجزای اسانس، 43 ترکیب را نشان داد که بنزن (97/20 %)، E– سیترال (845/12 %)، Z – سیترال ( 137/6 %)، متیل چاویکول (68/7 %) و تیمول (79/7 %) ترکیبات عمده موجود درآن بودند. MIC و MBC اسانس علیه اشریشیا کولای و رودوترولا روبرا 25/. میلی گرم در میلی لیتر و علیه استافیلوکوکوس اورئوس50 /. میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. در مجموع با عنایت به ترکیب شیمیائی و خاصیت ضد میکروبی مشاهده شده در این مطالعه می توان گفت که اسانس ریحان می تواند به عنوان یک ماده نگهدارنده برای مواد غذائی مطرح شود. البته در خصوص هر کدام از مواد غذائی مورد نظر باید تحقیقات بیشتر و متناسب با آن غذا طراحی و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inhibitory effect of Basil (Ocimum basilicum L.) essence on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Rhodotorula rubra

نویسندگان [English]

  • Fareba Bakhshi 1
  • hamid mirzaii 2
  • n a 3
3 . Department of Food Science and Technology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Application of natural preservatives to protect foods from microbial spoilage and to control the occurrence of foodborne pathogens has become an important issue worldwide. The aim of this study was to investigate the inhibitory effect of Basil (Ocimum basilicum L.) essence of Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Rhodotorula rubra. The basil essence was extracted by hydro-distillation using Clevenger apparatus. The components of the essence was analyzed by GC/MS. Afterwards, using micro-dilution method the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) for S. aureus, E. coli and R. rubra was estimated. Based on results, 43 various components were detected in basil essence, namely benzene (20.97%), E-citral (12.845%), Z-citral (6.137%), methyl chavicol (7.68%) and thymol (7.79%). MIC and MBC for was 0.25 mg/ml for E. coli and R. rubra, meanwhile it was estimated at 0.5 mg/ml for S. aureus. Taking into account the various components of basil essence as well as their antimicrobial properties, it was concluded that, with considering the natural properties of each food type, basil essence can be used as a food preservative.

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basil essence
  • Antimicrobial
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • Rhodotorula rubra