بررسی اثرات سدیم آزید، دما و زمان اینکوباسیون بر تولید رنگدانه کاروتنوئیدی از میکروکوس روزئوس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم علوم پزشکی گلستان

چکیده

تولید رنگدانه از میکروارگانیسم‌ها نسبت به سایر منابع زیستی مثل گیاهان مزیت بیشتری دارد. تا به امروز، پژوهشی در رابطه با اثر مواد جهش‌زا بر میزان تولید رنگدانه‌های کاروتنوئیدی از میکروکوکوس روزئوس انجام نشده است. از این‌رو، هدف از این پژوهش بهینه‌سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنوئیدی از میکروکوکوس روزئوس تیمارشده با سدیم آزید بود. تولید کاروتنوئید از میکروکوکوس روزئوس در مجاورت عامل جهش‌زای سدیم آزید به طور قابل توجهی افزایش یافت (05/0>P). با این حال مجاورت میکروکوکوس روزئوس با غلظت‌های بالای سدیم آزید و مدت زمان اثر سدیم آزید، تولید کاروتنوئید کل و وزن خشک زیست‌توده از میکروکوکوس روزئوس کاهش یافت (05/0>P). غلظت سدیم آزید و مدت زمان تیمار دهی با آن بیشترین اثر را بر تولید کاروتنوئید کل و وزن خشک زیست‌توده از میکروکوکوس روزئوس را داشتند. غلظت سدیم آزید 95/94 میکروگرم بر میلی-لیتر، مدت زمان تیمار 23/13 دقیقه، دمای گرم‌خانه‌گذاری 91/25 درجه سلسیوس و مدت زمان گرم‌خانه‌گذاری 87/87 ساعت به عنوان شرایط بهینه تولید رنگدانه‌های کاروتنوئیدی از میکروکوکوس روزئوس تحت تیمار با سدیم آزید یافت شد. در این شرایط بهینه، مقادیر پاسخ‌ها به‌ترتیب برای کاروتنوئید کل و وزن خشک زیست‌توده 61/7 میلی‌گرم بر لیتر و 36/8 گرم بر لیتر اندازه‌گیری شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of sodium azide, temperature and incubation time on the production of carotenoid pigments from Micrococcus roseus

نویسندگان [English]

  • mahmud yolmeh 1
  • morteza khamiri 2
  • ezatollah ghaemi 3
  • sanaz ramazanpoor 2
  • mohamad ghorbani 2
چکیده [English]

Pigment production from microorganisms is more advantageous than other biological resources such as plants. To date, a research on the effect of chemical mutagens on the production of carotenoid pigments from Micrococcus roseus has not been done. Hence, the aim of this study was to optimize the production of carotenoid pigments from M. roseus treated with sodium azide. Carotenoid production from M. roseus was significantly increased at the presence of sodium azide mutagen. However, the production of total carotenoid (TC) and biomass dried weight (BDW) from M. roseus was reduced at the presence of high concentrations of sodium azide and high effect duration of sodium azide. Concentration of sodium azide and its treatment duration time had the greatest effect on the pigment production from M. roseus under treatment with sodium azide. Sodium azide concentration of 94.95 µg/L, treatment duration of 13.23 min, incubation temperature of 25.91 °C, and incubation time of 87.87 h were found as the optimum condition for the production pigment from M. roseus under treatment with sodium azide. At this optimum conditions, amount of responses was measured 7.61 mg/L and 8.36 g/L for TC and BDW, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pigment
  • Micrococcus roseus
  • Sodium azide
  • Optimization