ارزیابی مقایسه‌ای اثرات ضد باکتریائی عصاره متانولی پیاز و برخی از پادزیست ها بر علیه تعدادی از باکتری‌های منتقله از مواد غذائی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه بهداشت مواد غذائی و آبزیان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

در تحقیق حاضر اثرات ضد باکتریائی عصاره متانولی پیاز قرمز با نام علمی Allium cepa L. به روش تعیین  MICو MBC و نیز با انجام آزمایش حساسیت پادزیستی به روش انتشار دیسک در آگار، بر روی سویه‌های استاندارد تعدادی از باکتری‌های مهم از نظر بهداشت مواد غذائی بررسی و با اثرات برخی از پادزیستها مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین اثر ممانعت از رشد بر روی کلستریدیوم پرفرینجنس و یرسینیا انتروکولیتیکا با MIC معادل µg/mL5/62 و کمترین اثر هم بر روی استافیلوکوکوس آرئوس باMIC معادل µg/mL500 می‌باشد. هم‌چنین از نظر باکتری کشی بیشترین اثر بر روی یرسینیا انتروکولیتیکا با MBC معادل µg/mL5/62 و کمترین اثر هم بر روی استافیلوکوکوس آرئوس با MBC معادل µg/mL1000 ثبت گردید. نتایج آزمایشات حساسیت پادزیستی هم نشان داد که اثر ضدباکتریائی عصاره متانولی پیاز نسبت به اثرات دو پادزیست استاندارد ونکومایسین و نالیدیکسیک اسید بهتر بوده و بیشترین اثر از این نظر در مورد باکتری‌های گرم مثبت مربوط به کلستریدیوم پرفرینجنس و در مورد باکتری‌های گرم منفی هم مربوط به یرسینیا‌انتروکولیتیکا می‌باشد که از نظر آماری در دامنه 05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial effects of Onions, methanol extracts and some antibiotics against the number of food born bacteria

نویسندگان [English]

  • yones Anzabi 1
  • Afshin javadi 2
چکیده [English]

In this study, antibacterial effects of methanol extracts of red Onions with the scientific name; Allium cepa L.by the method of determining of MIC and MBC andthen perform antibiotic susceptibility test by the agar disk diffusion method onthe standard strains of some bacteria in terms of food hygiene and were compared with the effects of some antibiotics.Results showed that the highest inhibitory effect was on Yersinia enterocolitica and Clostridium perfrigenes (MIC=62.5µg/mL) and the lowest same effect was on Staphylococcos aureus(MIC=500µg/mL).As well as the most bactericidal effect was on Yersinia enterocolitica (MBC=62.5µg/mL) and the lowest same effect was on Staphylococcos aureus (MBC=1000µg/mL).Also the results ofantibiogram tests indicated that the onions, methanol extracts have optimum antibacterial effect to the effects of the Vancomycin and Nalidixic acid as standard antibiotics and the greatest impact of this terms submitted on Clostridium perfrigenes(gram-positive bacteria) and Yersinia enterocolitica(gram-negative bacteria) thatstatistically; in the range of p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial effect
  • extracts of methanol
  • Onions
  • Antibiotic
  • food