ارزیابی فعالیت مهارکنندگی نانوذره اکسید روی بر سویه‌های استاندارد و استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلای جداشده از مواد غذایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران

3 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران

چکیده

امروزه فشار روزافزونی جهت یافتن روش‌های جدید برای حفظ ایمنی میکروبی غذاها به وجود آمده است.توانایی ساخت نانو ذرات در شکل‌ها و سایزهای مختلف منجر به ایجاد دسته‌ی وسیعی از عوامل ضدمیکروبی شده است. این مطالعه باهدف مشخص کردن اثر ضد باکتریایی نانو ذرات اکسیدروی در غلظت‌های مختلف بر روی سویه­های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی استاندارد و جداشده از مواد غذایی انجام شد. در این مطالعه تجربی سوسپانسیونی از کشت مایع نانو اکسید روی تجاری در غلظت‌های مختلف تهیه شد و پس از آماده‌سازی سویه‌های میکروبی، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)  و حداقل غلظت باکتری کشی  (MBC) با استفاده از روش انتشار دیسک تعیین شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بیشترین قطر هاله‌های عدم رشد مربوط به غلظت μg/ml 5000 از نانوذره اکسید روی بود. میانگین قطر هاله­های عدم رشد برای سویه­های استاندارد اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 5/20 و 4/17 و سویه­های جداشده از مواد غذایی 4/18 و 4/15 میلی­متر تعیین شد. ازنظر حساسیت، استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین و اشرشیا کلی کمترین تأثیر را داشتند. نتایج مقایسه میانگین به روش دانکن (005/0P <) نشان داد که زمان‌ها با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشته و در رتبه­های متفاوتی قرار دارند. در بین زمان‌ها، زمان صفر بیشترین و زمان 240 کمترین OD را داشته است. یافته­های این مطالعه نشان داد که از نانو ذرات اکسید روی برای مهار باکتری­های یادشده می­توان استفاده نمود و پتانسیل مناسبی برای جایگزینی مواد نگه­دارنده جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate the inhibitory activity of ZnO nanoparticles against standard strains and isolates of Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolated from food samples

نویسندگان [English]

  • alireaz masiha 1
  • maryam baradaran 2
  • khosro isazadeh 3
2 Graduate student, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Microbiology Department, Faculty of Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

The antibacterial effect of different concentrations of zinc oxide nanoparticles on standard and isolated S. aureus and E. coli from food were studied. In this experimental study, suspension has been prepared from commercial ZnO nanoparticles in broth medium. After preparing standard strain and the strain were isolated from food samples, the effect of 1 and 2 times of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and also MBC test for ZnO nanoparticles on bacteria in different time were analyzed. According to the results obtained in this study, the maximum diameter of growth inhibition related to the concentration in5000 μg/ml zinc oxide nanoparticles for standard and isolated strain of E. coli. The average diameter of growth inhibition of standard strain of E. coli PTCC1399 and S. aureus PTCC11189 respectively were17.4 and 20.5 mm. The average diameter of the growth of E. coli and S. aureus isolated from foods respectively were 18.4 and 15.4 mm. A comparison of average MIC and MBC ZnO nanoparticles on the bacteria strains by Duncan test (p˂0.005) showed that the MBC is higher than the MIC in whole position bacteria. A ZnO nanoparticle among bacteria has most inhibition onS.aureu and for E. coli ST showed least impact. Results showed that mean comparison testis significantly different. Among times, zero time has the highest OD and the lowest OD was obtained in 240 second. This study showed that zinc oxide nanoparticles can be used to inhibit mentioned bacteria and can be a potential for alternative preservatives to prevent food spoilage possess.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food contamination
  • Escherichia coli
  • Staphylococcus aureus
  • Zinc oxide nanoparticles