فعالیت ضد باکتریایی عصاره لیمو‌ترش در بستنی تهیه شده در آزمایشگاه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار گروه علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

در ­ایران ­تولید بستنی ­غیر پاستوریزه تحت عنوان بستنی سنتی بسیار­ رایج است. با توجه ­به ­استفاده ­روز افزون از ترکیبات گیاهی به‌عنوان بازدارنده رشد باکتری‌ها، این مطالعه به‌منظور بررسی ­اثرات ضد باکتریایی عصاره لیموترش­علیه ­استافیلوکوکوس ­اورئوس ­و­ اشریشیا کلی در بستنی تهیه شده ­در ­آزمایشگاه انجام شد­. بدین منظور، بستنی­های حاوی غلظت‌های1 ،2، 5 و 10 درصد عصاره لیمو‌ترش­ تهیه و سپس­ سوسپانسیون باکتریایی­حاوی CFU/gr 105به نمونه‌ها تلقیح شد. نمونه‌ها در کنار نمونه‌های شاهد در فریزر 20- نگهداری شدند و در طی زمان‌های 1، 2، 3، 7، 14 و 21 روز با کشت در محیط‌های اختصاصی اثرات ضد‌باکتریایی غلظت‌های مختلف آب‌لیمو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در تمامی غلظت‌ها، بین تعداد باکتری‌ها با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (001/0 P<) و بیشترین اثرات ضد‌باکتریایی در غلظت 10 درصد و در روزهای 7 ،14 و21 مشاهده شد. میانگین تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مقایسه با اشریشیا کلی به‌طور معنی‌داری کمتر بود (001/0 P<) که نشان از حساسیت بیشتر این باکتری می‌باشد. هم‌چنین در ­مقایسه کاهش تعداد باکتری نسبت به گذشت زمان درصد کاهش باکتری‌ها بیشتر می‌شود و در هفته سوم بیشترین کاهش ­در ­میانگین ­تعداد باکتری‌ها رخ داد. به‌طور کلی نتایج حاکی از اثرات ضد باکتریایی عصاره لیمو‌ترش علیه باکتری‌های مورد آزمون در بافت بستنی سنتی است لذا استفاده از این ماده به‌عنوان یک نگهدارنده طبیعی را درجهت کاستن مسمومیت‌ها، مطرح می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Antibacterial Activity of Lemon Juice in laboratory prepared Ice cream

چکیده [English]

Unpasteurized as traditional ice cream production in Iran is very common due to the increasing use of herbal compounds as inhibitors of microbial growth, this study to examine the antibacterial effects of Lemon juice against Staphylococcus aureus and Escherichia coli in Ice cream prepared in the laboratory.In order to , ice creams containing concentrations of 1,2, 5,10% lemon juice was prepared .The samples were inoculated with bacterial suspension containing 105 cfu/gr . Samples with control samples were stored in the freezer - 20 and during the time of 1, 2, 3, 7, 14 and 21 days antibacterial effects of various concentrations of lemon juice was evaluated by culture-specific .The results showed that in all concentrations, significant difference was observed between the number of bacteria with the control group(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lemon Juice
  • Ice cream
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli