تأثیر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) بر باکتری E.coli در پنیر سفید ایرانی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

ااشریشیاکلی یکی از مهمترین اعضای گروه کلی­فرم ها بوده که از لحاظ بیماری­زایی و ایجاد مسمومیت اهمیت زیادی دارند. هدف از این بررسی استفاده از اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) به عنوان یک آنتی­بیوتیک و نگه دارنده طبیعی در یک مدل غذایی (پنیر UF) پس از طی 60 روز نگهداری، می­باشد. اثر اسانس در غلظت های صفر، 02/0 % و 04/0 % بر روی باکتری اشریشیاکلی با میزان تلقیح 104 باکتری در هر سی­سی ریتنتیت مصرفی برای تهیه پنیر همراه با یک نمونه بدون افزودن اسانس به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار آماری 16 SPSS  و آزمون های آماری One_Way ANOVA  و Repeated  Measures Define  مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت باکتری در پنیرهای حاوی 02/0 % و 04/0 % اسانس مذکور از روز 15  نگه داری با سایر روزها اختلاف معنی داری با حالت شاهد (پنیر فاقد اسانس) مشاهده شد(05/0p<). میزان کاهش در تیمارهای فوق تا پایان دوره نگه داری به ترتیب 78/2 و 59/2 لگاریتم بیشتر از حالت شاهد بود در حالیکه پنیر فاقد اسانس (شاهد) تا پایان زمان 60 روز همچنان حاوی باکتری بیشتری بود. نتایج اندازه گیری میزان pH در طی مدت 60 روز اختلاف معنی­داری بین تمام گروه های تیمار نشان داد (05/0p<). نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که عصاره مرزه خوزستانی دارای خواص ضد باکتریایی در پنیر سفید ایرانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Satureja khuzestanica essential oil on E.coli in Iranian white cheese

نویسندگان [English]

  • Shima Shahrabi 1
  • Ali Fazlara 2
  • Ahmad Zand moghaddam 2
1 Department of food Science and Technology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of food Science and Technology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Escherichia coli is one of the most important members coliforms, which are important in terms of Pathogenicity and toxicity.The aim of this study using of Satureja khuzestanica essential oil as an antibiotic and natural preservatives in a food model (cheese UF) was after 60 days of storage. The data was analyzed using SPSS 16 and statistical tests One_Way ANOVA and Repeated Measures Define. The effect of Satureja khuzestanica essential oil (in 0.02% and 0.04% concentration) was studied on Escherichia coli with 104 cfu/ml in retentate consumed for cheese making with the blank sample which was not contained essential oil. The concentration of 0.02 and 0.04 % bacteria in the cheese containing the essential oil of 15 keeping up with the other days showed significant difference with the cheese without Satureja khuzestanica essential oil (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti bacterial
  • Cheese
  • E.coli
  • Satureja khuzestanica essential oil
  • ultrafiltration