تاثیر شستشو وحمل لاشه مرغ در دماهای مختلف ازکشتارگاه های غرب تهران تا محل عرضه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی موادغذایی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

باکتری­های بیماری­زای انسانی عامل شمار زیادی از مسمومیت­های غذایی در انسان طی مصرف گوشت ماکیان آلوده می­باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر شستشو (چیلر دوم) در کشتارگاه وحمل لاشه­ها در دماهای متفاوت تا محل عرضه بر میزان بار میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و اشریشیا کلی در لاشه مرغ بود. نمونه برداری از تعداد 180 لاشه مرغ به طور تصادفی از کشتارگاهی در غرب تهران بعد از مرحله شستشوی نهایی (چیلر دوم) در کشتارگاه، تا محل عرضه توسط خودروی معمولی (دمای محیط)، خودرو با سردخانه خاموش و سردخانه­دار­ انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان آلودگی اشریشیا کلی و شمارش کلی باکتریایی در مرحله بعد از لاشه­پذیری به طور معناداری بیشتراز مرحله قبل از لاشه­پذیری بود. میانگین مقادیر باکتریایی شمارش شده در نمونه­های کشتارگاه (گروه قبل)، به جز سالمونلا در نمونه ساق ران در خودروی سردخانه­دار، به طور قابل توجهی کمتر از نمونه­های حمل شده پس از 4 ساعت (گروه بعد) بودند، همچنین میانگین شمارش کلی میکروبی و استافیلوکوکوس اورئوس لاشه­های حمل شده توسط خودروی معمولی به حداکثر رسیدCFU/gr (CFU/gr 106×82/2 ±106×63/18)  که میانگین شمارش کلی میکروبی نسبت به مقدار استاندارد  بالاتر بود)(05/0> p)، در حالی که در خودروی سردخانه خاموش این مقدار به حداقل رسید که نسبت به مقدار استاندارد کمتر بود(CFU/gr 106×048/0±106×65/0). به طور کلی نتایج به­ دست آمده نشان داد که حمل لاشه­های مرغ توسط خودروهای معمولی و سردخانه خاموش شرایط محیطی نامناسبی را برای رشد لگاریتمی باکتری­های پاتوژن غذایی فراهم می­کند و موجب انتقال آن­ها به انسان می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of washing and transportation of chicken carcasses at different temperatures from the west of Tehran to the supply site

نویسندگان [English]

  • Neda Hossein nezhad yazdi 1
  • Hamed Ahari 2
  • Afshin Akhondzadeh 2
1 MSc of Food Science and Technology- Food Microbiology University of Food Science and Technology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Pathogenic bacteria are responsible for a significant number of food poisoning in humans through infected Poultries. Our study was aimed to evaluate the effect of post-chilled washing process in a slaughterhouse and types of temperature dependent-transport vehicles on bacterial load of common food-borne pathogens; Staphylococcus aureus, Salmonella spp. and Escherichia coli of chicken carcass. One hundred and eighty fresh chicken carcasses were randomly gathered from a commercial poultry processing plant in West of Tehran After sampling in slaughterhouse, the carcass samples were taken from 3 types of vehicles, pickup, cool isolated and cool-off isolated vehicles. The mean value of the total count of whole carcasses in pickup group reached the maximum (18.63×106 ±2.82×106) and showed greater value (p<0.05) than the standard value (5×106) CFU/gr while in cool-off isolated vehicle reached the minimum (0.65×106±0.048×106) lesser in comparison to the standard. it is concluded that chicken transport by un-cooled or unusual vehicles could prepared inappropriate condition cause to integrated growth the bacteria and resulted in transmission the food borne zoonotic pathogens to humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • slaughterhouse