مطالعه ارتباط بین میزان ترئونین با بار میکروبی لاشه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شهر کرد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح متفاوت ترئونین بر بار میکروبی لاشه بر 450 قطعه جوجه‌های گوشتی سویه راس 308 انجام پذیرفت. جوجه‌­هابه صورت تصادفی به پنج تیمار آزمایشی و شش تکرار (15 جوجه در هر تکرار) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی اختصاص یافتند. جیره­های آزمایشی شامل سطوح متفاوت ترئونین با پنج سطح 90، 100، 110، 120 و 130 درصد توصیه ‌دستورالعمل سویه راس 308  بود. تاثیر مکمل ترئونین بر بار میکروبی لاشه در جوجه گوشتی نر و ماده معنی دار (05/0>P) بود .درلاشه جوجه های گوشتی (تیمار­ها متفاوت) سالمونلا مشاهده نشد. در رقت  (1 - ) بیشترین میزان بار میکروبی در تیمار90 درصد ترئونین  مشاهده شد، که با تیمارهای 100،120 و130 درصد ترئونین تفاوت معنی دار نشد ولی با تیمار110 درصد ترئونین تفاوت معنی دار (05/0>P) شد. در رقت (2-) کمترین میزان بار میکروبی لاشه در تیمار110 درصد ترئونین مشاهده شد که با تیمارهای 90،100،120و130 درصد ترئونین تفاوت معنی داری (05/0>P) بود. همچنین در حجم کل بار میکروبی کمترین میزان مربوط به تیمار110 درصد ترئونین بود که با بقیه تیمارها تفاوت معنی دار (05/0>P) شد. بهترین سطح برای اسیدهای آمینه ترئونین در جیره جوجه گوشتی سطح 110 درصد ترئونین بود که در این سطح مناسب­ترین میزان بارمیکروبی گوشت بود و جوجه ها از لحاظ عملکرد در مناسبترین وضعیت قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of correlation between microbial carcass and threonine on broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Farshid Kheiri 1
  • Ghasem Najafi 2
  • Mohamad Ali Jalali 3
2 Graduated of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of threonine on microbial carcass with use of 450 numbers of broiler chicks of the Ross 308.The chicks randomly are allocated to five experimental treatments and six replications (15 chicks in each replicates) in a completely randomized design. The experimental diets are including different levels of threonine with five levels of 90, 100, 110, 120 and 130 percent of the recommended Ross 308. The findings of the study shows the effect of experimental diets on microbial carcass in female and male broiler are (p< 0.05) significant. In carcass broiler chicks (different treatment) salmonella are not observed (P> 0/05). In dilution (-1) most level microbial carcass in treatment 90 ٪Threonine became observation, where with treatment 110 ٪threonine are significant (p< 0.05). Dilution (-2) least level microbial carcass in treatment 110 ٪became observation than  another treatments are significant (p< 0.05).Too in total content microbial carcass least level relevant on treatment 110 ٪threonine was than  another treatments are significant (p< 0.05). Results showed that the increase of threonine up to %10 leads to improvement of broiler chicks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acid
  • L-threonine
  • broiler chicks
  • microbial carcass