بررسی قدرت ضدباکتری پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در این پژوهش اثر پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین کنجاله دانه کدو به عنوان ترکیبات ضدمیکروب طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور پروتئین کنجاله دانه کدو توسط سه آنزیم پپسین، تریپسین و آلکالاز هیدرولیز شد. تیمارهای بهینه از نظر قدرت مهار رادیکال DPPH انتخاب و قدرت ضدمیکروبی عصاره تام و رقیق شده (2/1، 4/1، 8/1 و 16/1) تیمارها بر علیه اشریشیا، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و لیستریا مونوسایتوژنز با روش میکرودایلوشن ارزیابی گردید. سپس پپتیدهای تهیه شده توسط 1% پپسین، 30 درجه سانتیگراد و 2 ساعت هیدرولیز (P3012)، 1% پپسین، 35 درجه سانتیگراد و 5/3 ساعت هیدرولیز (P35135)، 1% آلکالاز، 50 درجه سانتیگراد و 5/3 ساعت هیدرولیز (A50135)، 2% آلکالاز، 50 درجه سانتیگراد و 5/3 ساعت هیدرولیز (A50235)، 1% تریپسین، 35 درجه سانتیگراد و 5 ساعت هیدرولیز(T3551)  و 1% تریپسین، 45 درجه سانتیگراد و 5 ساعت هیدرولیز (T4551) به عنوان نمونه­های ضداکسایش بهینه انتخاب شدند. عصاره تام نمونه­های P3012، T4551 و A50135 دارای قدرت بازدارندگی مناسبی بر علیه باکتری­های مورد بررسی بودند و عصاره تام نمونه T3551 اثر بازدارندگی بر هیچکدام از باکتری­ها نشان نداد. حداقل غلظت مهارکنندگی P35135 بر علیه باسیلوس 2/1، اشریشیا 8/1 و لیستریا 16/1و همین ویژگی در A50235 بر علیه استافیلوکوکوس و باسیلوس 4/1 و برای لیستریا 8/1 بود. با توجه به نتایج از تکنیک هیدرولیز آنزیمی می­توان به عنوان روشی مؤثر در تولید ترکیبات ضداکسایش و ضدمیکروب طبیعی استفاده کرد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The investigation on the anti-bacterial power of bioactive peptides obtained from enzymatic hydrolysis of pumpkin (Cucurbita pepo) oil cake protein

نویسندگان [English]

  • Elham Nor Mohamadi 1
  • Alireza Sadeghi Mahonaki 2
  • Donya Shahrampoor 3
  • Morteza Khamiri 2
چکیده [English]

Nowadays a large part of microorganisms are going to become resistant against common antibiotics. In this study the effect of bioactive peptides obtained from enzymatic hydrolysis of pumpkin oil cake protein as natural anti-microbial agents was examined. In this research pumpkin (Cucurbita pepo) oil cake protein was hydrolyzed by pepsin, trypsin and alcalase. Optimum treatments were selected based on DPPH radical scavenging activity and anti-microbial activity of total and diluted extracts (1/2, 1/4, 1/8 and 1/16) were evaluated against Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Escherichia coli. peptides produced by 1% pepsin, 30 ˚C and 2h hydrolysis (P3012), 1% pepsin, 35 ˚C, 3.5h hydrolysis (P35135), 1% alcalase, 50 ˚C, 3.5h hydrolysis (A50135), 2% alcalase 50 ˚C, 3.5h hydrolysis (A50235), 1% trypsin, 35 ˚C, 5h hydrolysis (T3551) and 1% trypsin, 45 ˚C and 5h hydrolysis (T4551) were selected as optimum treatments. Total extracts of P3012, T4551 and A50135 showed an appropriate inhibitory effect on tested bacteria while total extract of T3551 had no inhibitory activity against pathogens. The minimum inhibitory concentration of P35135 was 1/2­ against Bacillus, 1/8­ against Escherichia and 1/16 against Listeria. Minimum inhibitory concentration of A50235 was 1/4 on Staphylococcus and Bacillus and1/8 against Listeria. Based on the results, enzymatic hydrolysis can be employed as an effective approach to produce natural anti-oxidative and anti-microbial agents. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzymatic hydrolysis
  • anti-oxidative
  • Anti-bacterial
  • pumpkin oil cake protein