بررسی باکتری شناسی ورم پستان گاو در گاوداری‌های شهر اصفهان و تأثیر عصاره‌های بره‌موم و گرده‌گل کندوی زنبور‌عسل بر روی باکتری‌های جدا شده

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

ورم پستان موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در شیر و تغییرات آسیب شناسی در غده پستان می­شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در گاوداری­های شهر اصفهان و بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره­های بره­موم و گرده­گل زنبور عسل بر باکتری­های جداسازی شده انجام پذیرفت. از 10 گاو دارای علائم ورم پستان با رعایت شرایط استریل نمونه شیر تهیه شد. باکتری­های جدا شده بر اساس خصوصیات ماکروسکوپی، میکروسکوپی و آزمون­های بیوشیمیایی شناسایی شدند. عصاره­های اتانولی و استونی بره­موم و گرده­گل با استفاده از روش خیساندن تهیه و اثر ضدباکتریایی آنها با استفاده از روش چاهک پلیت و هم­چنین براساس روش میکرودایلوشن تعیین شد. باکتری­های جدا شده شامل  استرپتوکوکوس آگلاکتیه، استافیلوکوکوس آرئوس، گونه ای از کورینه باکتریوم، گونه ای از لیستریا، سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلای بودند. عصاره­های بره­موم و گرده­گل در روش چاهک پلیت بر روی جدایه­های گرم مثبت مؤثر بودند اما روی انواع گرم منفی تأثیری نداشتند. میانگین نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی نشان دهنده اثرات قابل توجهی از عصاره استونی گرده­گل بر استرپتوکوکوس آگالاکتیه (غلظت mg/ml 5/12)و عصاره اتانولی گرده­گل بر گونه کورینه باکتریوم (غلظت mg/ml 5/12) بود. عصاره استونی بره­موم بر  استافیلوکوکوس آرئوس با غلظت mg/m 25 و بر گونه لیستریا با غلظت mg/ml 5/12 بیشترین تأثیر را داشت. نتایج در بررسی حداقل غلظت کشندگی مورد تأیید قرار گرفت. عصاره­های بره موم و گرده گل بر روی باکتری های گرم مثبت جداشده از ورم پستان گاو تأثیر قابل توجهی داشتند و این تأثیر بیشتر توسط عصاره های استونی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bacteriologic investigation of bovine mastitis in Isfahan livestocks and the effect of beehive Propolis and Pollen extracts on the isolated bacteria

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Sadat Naghavi 1
  • Najme Akafzade 2
  • Mehran Majlesi 3
1 Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Department of Biology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Mastitis is inflammation which causes physical and chemical changes in milk and pathological changes in mammary gland. The aims of present study were identification of bovine mastitis causative agents in Isfahan and survey of bee Propolis and Pollen antibacterial effect on the isolated bacteria. Milk samples were aseptically obtained from 10 mastitic cattle. The isolated bacteria were detected based on macroscopic, microscopic and biochemical characteristics. Ethanol and acetone extracts were prepared from Propolis and Pollen by soaking and the antibacterial effects of them determined using well plate and microdilution methods. The isolated bacteria included Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium sp., Listeria sp., Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. Well plate method showed that Propolis and Polen extracts were effective on Gram-positive bacteria but had no effect on Gram-negative ones. The mean of results showed maximum effects of Pollen acetone extract on Streptococcus agalactiae (concentration of 12.5 mg/ml) and Pollen ethanol extract on Corynebacterium (concentration of 12.5 mg/ml). Acetone extract of Propolis showed maximum effect on Staphylococcus aureus (concentration of 25 mg/ml) and Listeria sp. (concentration of 12.5 mg/ml). The results were confirmed by minimum bactericidal concentration analysis. Extracts of propolis and pollen showed powerful effects on Gram-positive isolates and this effect was more detected by acetone extracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine mastitis
  • Antibacterial effect
  • Propolis
  • Pollen