ژنوتایپینگ سوش‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از شیر خام و فرآورده‌های لبنی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

تا کنون راه‌های اتتقال و جنبه‌های اپیدمیولوژیکی هلیکوباکتر پیلوری به خوبی شناسایی نشده است. نقش آب و موادغذایی در انتقال هلیکوباکتر پیلوری به انسان محتمل است. مطالعه حاضر به منظور ژنوتایپینگ سوش‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه‌های شیر خام و فراورده‌های لبنی جمع آوری شده از استان اصفهان انجام پذیرفت. در کل 250 نمونه شیر و فراورده‌های لبنی جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. استخراج DNA انجام و ردیابی ژن 16S rRNA هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از آزمون PCR انجام پذیرفت. نمونه‌های مثبت از نظر حضور ژنوتیپ‌های VacA و CagA مورد ارزیابی قرار گرفتند. از کل 250 نمونه شیر و فراورده‌های لبنی، 37 نمونه (8/14 درصد) آلوده به هلیکوباکتر پیلوری بودند. شیر گوسفند بیشترین (25 درصد) و پنیر سنتی (2 درصد) کمترین میزان آلودگی را داشتند. اختلاف معنادار آماری (p <0.05) بین نوع نمونه و میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری دیده شد. VacA s1a (02/27 درصد)، VacA m1a (32/24 درصد) و CagA(62/21 درصد) فراوان‌ترین ژنوتیپ‌های ردیابی شده بودند. ژنوتیپ‌های s1am1a (21/16 درصد) و s1am2 (40/5 درصد) بیشترین فراورانی را در بین ژنوتیپ‌های ترکیبی داشتند. تشابه ژنوتیپی سوش‌های هلیکوباکتر پیلوری نمونه‌های مختلف نشانگر یکسان بودن منبع آلودگی آنهاست. تشابه الگوی ژنوتیپی مطالعه ما و مطالعات انجام پذیرفته روی نمونه‌ها بالینی انسان نشان دهنده انتقال سوش‌های هلیکوباکتر پیلوری از کارکنان آلوده مراکز شیردوشی و فروش شیر و فراورده‌های لبنی به نمونه هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from raw milk and dairy products

نویسندگان [English]

  • Soolmaz Mousavi 1
  • Farhad Safarpoor Dehkordi 2
  • Yousef Valizadeh 2
1 Young Researchers and Elites Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Young Researchers and Elites Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

So far, transmission pathways and epidemiological aspects of Helicobacter pylori are not identified well. Role of water and food materials in transmission of Helicobacter pylori to human is probable. The present study was carried out to genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from the samples of raw milk and dairy products collected from Isfahan province. In total, 250 samples of milk and dairy products were collected and transferred to the laboratory. DNA extraction was done and detection of 16S rRNA gene of the Helicobacter pylori was performed using from the PCR test. Positive samples were analyzed for presence of various genotypes of VacA and CagA. From a total of 250 samples of milk and dairy products, 37 samples (14.8%) were infected with Helicobacter pylori. Sheep milk had the highest (25%) and traditional cheese (2%) had the lowest rate of infection. Statistically significant difference was seen between the type of sample and prevalence rate of Helicobacter pylori. VacA s1a (27.02%), VacA m1a (24.32%) and CagA (21.62%) were the most frequently detected genotypes. S1am1a (16.21%) and s1am2 (5.40%) genotypes had the highest frequency amont combined genotypes. Genotypic similarity of Helicobacter pylori strains of various samples represented their similar source of infection. Genotypic similarity pattern of our study and conducted studies on clinical samples of human represented transmission of Helicobacter pylori strains from infected staffs of milking and saling of milk and dairy products to samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Helicobacter pylori
  • genotyping
  • Milk
  • Dairy products