تعیین ترکیبات شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در فارس_ایران بود. اسانس ریشه شلغم شیرازی به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر استخراج و آنالیز اسانس توسط کروماتوگرافی گازی-جرمی منجر به شناسایی 16 ترکیب گردید. اصلی‌ترین ترکیبات شامل متیل کاویکول با بالاترین درصد (32.31 درصد)، ترنس آنتول (19.58 درصد)، لینالول (15.46 درصد)، آلفا پینین (9.28 درصد)، آلفا توجون (6.59 درصد) و بتا پینین (3.34 درصد) بودند. به منظور ارزیابی خاصیت ضد میکروبی اسانس از دو روش میکرودایلوشن و انتشار دیسک استفاده گردید. یافته‌‌های تحقیق نشان داد که اسانس گیاه شلغم شیرازی دارای اثر قابل توجهی در کاهش رشد باکتری‌های مورد آزمون بوده است. اگرچه اسانس حاصل حداقل غلظت بازدارندگی کمی (2.5 میلی گرم بر میلی لیتر) روی باکتری اشرشیاکلی داشت اما در مقابل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بالاترین تاثیر (حداقل غلظت بازدارندگی 0.625 میلی گرم بر میلی‌لیتر) را از خود نشان داد. نتایج ارائه شده در این تحقیق، نشان دهنده خاصیت ضد باکتریایی اسانس ریشه شلغم شیرازی می‌باشد، بنابراین می توان از اسانس ریشه این گیاه به عنوان یک منبع بالقوه از یک ماده ضد میکروبی فعال برای صنعت غذا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil from Shirazi Turnip root (Brasica rappa L.) in in-vitro conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Mohamadi Sani 1
  • Khalil Behnam 2
  • Mehrnaz Esmaeilpour 3
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of Turnip (Brassica rapa) root in Fars-Iran. The essential oil was obtained by hydro-distillation and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) which revealed 16 compounds in which Methyl chavicol (32.31 %), Trans anethole (19.58 %), Linalool (15.46 %), α-Pinene (9.28 %), α- Thujone (6.59 %) and β- Pinene (3.34 %) were the main components. The antimicrobial activity was measured by disk-diffusion and micro-dilution method for determination of MIC and MBC. The results showed that the essential oil of turnip has a significant effect in reducing the growth of bacteria have been tested. However the essential oil had the lowest MIC on (MIC=2.5 mg/ml) E. coli but the results showed the highest effects against (MIC=0.625 mg/ml) S. aureus. Results presented here suggest that the essential oils of turnip possesses antibacterial properties, and is therefore a potential source of active ingredients for food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antimicrobial Activity
  • Essential oil
  • Chemical composition
  • Shirazi turnip