مطالعه اثر ضد باکتریایی لیزوزیم روی باکتری های استرپتوکوکوس.اینیایی و لاکتوکوکوس.گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

باکتری‌های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه عوامل بیماری‌های استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس در ماهیان هستند که قابلیت انتقال به انسان در صورت تماس یا مصرف ماهی آلوده را دارند. این دو عامل در سال‌های اخیر شیوع زیادی در مزارع پرورش ماهی در ایران داشته‌اند. این مطالعه به‌منظور بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف لیزوزیم بر باکتری‌های استرپتوکوکوساینیایی و لاکتوکوکوسگارویه و همچنین تعیین  MICو MBC این غلظت‌ها بر میزان رشد باکتری‌های فوق انجام‌گرفته است. بدین منظور، خاصیت ضدمیکروبی غلظت‌های مختلف لیزوزیم (53/19، 06/39، 13/78، 25/156، 5/312، 625، 1250، 2500 و 5000 میکروگرم بر میلی لیتر) علیه باکتری‌های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه جداشده از ماهیان قزل آلای رنگین‌کمان در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش میکرودایلوشن و قرائت جذب نوری در سه pH 5/5، 6 و 7 موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش میکرودایلوشن نشان داد که مهار رشد هر دو باکتری تحت تاثیر لیزوزیم در pH های 6 و 5/5 در غلظتg/ml µ 5000 مشاهده گردید. درحالی‌که در 7=pH مهار رشد باکتری‌ها مشاهده نشد. تغییرات جذب نوری حاصل از رشد هر دو باکتری درpH  های مختلف موردمطالعه، با افزایش غلظت لیزوزیم رو به کاهش بود. ولی در غلظت g/mlµ 5000 در pH های 6 و 5/5 در مقایسه با مقادیر کمتر به‌طور معنی‌داری جذب نوری پایین بود (05/0>P) درنتیجه، لیزوزیم در مهار رشد باکتری‌های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه موثر بوده و همچنین کاهش مقادیر pH تاثیر معنی‌داری در فعالیت ضدمیکروبی لیزوزیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of antibacterial effect of Lysozyme on Streptococcus iniae and Lactococcus garviea isolated from rainbow trout (O.mykiss) in Chaharmahal-o-Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Masomeh Mohammady 1
  • Amin Nematollahi 2
  • Hamdollah Moshtaghi 2
  • Mojtaba Bonyadian 2
چکیده [English]

The Streptococcus iniae and lactococcus garviea bacteria cause both Streptococcosis and Lactococcosis diseases in the fishes and so in humann.
In recent years, these two factors had large break out in fish-breeding farms. This study amid to verify the effect of lysozyme concentration on Streptococcus iniae and Lactococcus bacteria .It also determined minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of these compounds on the growth of mentioned bacteria.
Present study investigated antimicrobial effect of different concentrations of Lysozyme (5000, 2500, 1250, 625, 312.5, 156.25, 78.13, 89.06 and 19.53 µg/mL) against Streptoccus iniae and Lactococcus garviea isolated from rainbow trout in Chaharmahal-o-Bakhtiary province. The study used the methods of light (optical) absorption and microdilution in three pH including 5.5, 6, 7, as well.
The result of microdilution showed the effect of lysozym in the inhibition of the growth of both bacteria at pH 5.5 and 6 on concentration of 5000 µg/ml, whereas, at pH7 was observed any inhibition.
The results showed declining light absorption values resulting from the growth of both bacteria with increasing concentration of lysozyme, however the inhibition effect of 5000 µg/ml of lysosyme at pH6 and 5.5 was significantly (p<0.05) less, in comparison with the smaller concentrations. On the other hand, any inhibitory effect as the optical absorption was observed in the growth of bacteria for the highest concentration of lysozyme in the media of pH 7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptococcus iniae
  • Lactococcus garviea
  • Lysozyme
  • Rainbow trout