جداسازی و شناسایی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در کشتارگاه‌ها و خرده فروشی ها درشهرستان تنکابن

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

چکیده

آرکوباکترها، باکتری­های گرم منفی، بدون اسپور خمیده شکل هستند که به وسیله رشد در حضور اکسیژن و دماهای پایین از جنس کمپیلوباکتر متمایز می­شود. آرکوباکتر­بوتزلری رایج ترین گونه­ی این جنس است که به عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی آرکوباکتر بوتزلری از گوشت ماکیان عرضه شده در کشتارگاه­ها و خرده فروشی­ها در شهرستان تنکابن انجام گرفت. 140 نمونه گوشت ماکیان شامل مرغ (97 نمونه )، اردک (25 نمونه )، بوقلمون ( 18نمونه) در دو سطح کشتارگاه (45 نمونه) و خرده فروشی­ها (95 نمونه) بصورت کاملا تصادفی جمع آوری،­ بررسی و مورد آزمایش قرار گرفتند. جهت جداسازی از تکنیک preT-KB و به منظور تعیین هویت و شناسایی از تست‌های فنوتایپینگ استفاده گردید. 20 نمونه از 140 نمونه آزمایش شده 28/14 درصد به آرکوباکتر بوتزلری آلوده بودند که تماماً متعلق به نمونه­های گوشت مرغ بود. بالاترین میزان آلودگی در پوست، پس از آن در محتویات شکمی و در نهایت گوشت مشاهده شد. میزان فراوانی در نمونه­های کشتارگاهی 77/17 درصد و خرده فروشی­ها 63/12 درصد بود. ماکیان بعنوان مخزن اصلی آرکوباکترها مطرح می­باشند. حضور این باکتری در گوشت ماکیان منطقه مورد تحقیق می­تواند احتمال انتقال این عامل بیماری­زا را به انسان از طریق مصرف محصولات غذایی افزایش دهد. لذا به نظر می­رسد برای کنترل آلودگی به این باکتری در چرخه تولید و مصرف گوشت ماکیان باید دقت کافی به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Arcobacter butzleri from poultry meat during slaughterhouse and retail stores in Tonekabon

نویسنده [English]

  • mehdi ghimi rad 3
1 MSc of Microbiology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University Ahar, Ahar, Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
3 Department of Microbiology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran
چکیده [English]

Arcobacters are gram-negative and curved-shaped which are differentiated from campylobacter genus by growing up in presence of oxygen and low temperatures. Arcobacter butzleri is the most prevalent species of this genus known as zoonotic and new pathogen. With the aim of identification of the A.butzleri from poultry meat supplied in the slaughterhouses and retail stores, this study was conducted in the Tonekabon city. 140 samples of the poultry meat, including hen (97 samples), duck (25 samples), Turkey (18 samples) were collected, studied and tested in two levels of slaughterhouse (45 samples) and retail stores (95 samples) full randomly. For the purpose of isolation, preT-KB Technique was used and, in order to identify, phenotyping tests were applied. Out of 140 tested samples, 20 samples, at the rate of 14.28%, were infected with the A.butzleri all of which belonged to the samples of hen meat. The highest rate of infection was observed in skin followed by that in the abdominal contents and, finally, in the meat. Rate of frequency in the slaughter house samples was 17.77% and in the retail stores was 12.63%. The poultries are considered as the main reservoir of the Arcobacters. Presence of this bacterium in the poultry meat of the researched region can increase probability of transfer of this pathogenic agent to human through consumption of the feeding products. Thus, it appears that, in order to control infection with this bacterium in the cycle of production and consumption of the poultry meat, it must be careful sufficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arcobacter butzelri
  • Poultry meat
  • Phenotyping
  • Tonekabon