بهینه‌سازی تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس از ضایعات خرما به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.

2 گروه علوم وصنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، ایران.

چکیده

رنگدانه تولید شده توسط قارچ موناسکوس به دلیل توانایی بالای تولید رنگدانه­های متفاوت از نظر رنگ و ثبات شیمیایی از توجه ویژه­ای برخوردار است. در این تحقیق تولید رنگدانه نارنجی توسط موناسکوس پورپورئوس PTCC 5303 در شرایط تخمیر در حالت غوطه­وری با استفاده از خرمای ضایعاتی انجام پذیرفت. عوامل موثر غلظت قند خرما (60-20 گرم بر لیتر)، نمک (12-6 درصد) و pH (9-6) محیط کشت به منظور بهینه­سازی تولید رنگدانه نارنجی با استفاده از روش سطح پاسخ طرح مرکب مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت قند خرما 20 گرم بر لیتر، نمک 6 درصد و pH برابر 9 بهترین شرایط برای تولید رنگدانه­ نارنجی ( 7/6 واحد جذب نوری) می­باشد. در بهینه شرایط تولید، بیشترین بازده تولید رنگدانه نارنجی، راندمان تولید بیومس، راندمان تبدیل سوبسترا و راندمان تخمیر به ترتیب (OD) 05/±0 24/6،(g/l) 2/7 ، 82% و (g/l.day) 36/5 می باشد. با توجه به نتایج محیط کشت خرما می­تواند به عنوان منبع کربن در تولید رنگدانه نارنجی توسط قارچ موناسکوس پورپورئوس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of the Orang Pigment Production by monascus purpureus from Date Waste Using Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Bakhshi 1
  • Mahshid Jahadi 2
چکیده [English]

Pigments produced by Monascus spp. can be used as food grade biocolorant and are preferred over the synthetic variants which elicit various adverse effects. Monascus purpureus PTCC 5303 has been investigated in the present study for orang pigment production employing submerged fermentation. Central composite design (CCD) of response surface methodology (RSM) was used to optimize the three significant medium components (date sugar concentration (20-60 g/l), salt (6-12%) and pH (6-9)). According to the response surface point prediction analysis, date sugar concentration of 20 g/l, NaCl 6% with 9 pH of medium could give maximum orang pigment yield up to 6.7 OD. Under optimized experimental conditions, a maximum yield of orang pigment, biomass productivity, substrate conversion and productivity of orang pigment production were 6.24±0.05 (OD),7.2 (g/l), 82 (%) and 5.36 (g/l.day), respectively. From the results of this study, date waste can be used as a low cost substrate for the production of orang pigment in large scale studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central composite design
  • Date
  • Monascus purpureus
  • Respons surface methodology