تعیین تیپ‌های کاست کروموزومی ژن mec در ایزوله‌هایاستافیلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از شیر و فراورده‌های شیری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران

2 میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.

3 امیکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاداسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

استافیلوکوکوس­اورئوس یک پاتوژن فرصت طلب مهم در ایجاد بیماری­های متنوع نظیر عفونت­های دستگاه ادراری و پنومونی می­باشد. مصرف بی­رویه و بیش از حد آنتی­بیوتیک­ها باعث پیدایش مقاومت­های آنتی­بیوتیکی در این باکتری خصوصا در برابر آنتی­بیوتیک­های رایج در درمان شده است. بررسی حاضر به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی ایزوله­های استافیلوکوکوس­اورئوس جدا شده از شیر و فرآورده­های سنتی شیر به ویژه مقاومت به متی­سیلین انجام گرفت. در مجموع 403 نمونه شیر و فرآورده­های شیری از مراکز توزیع مواد لبنی وسنتی اخذ و کشت داده شد. ایزوله­های جدا شده به منظور تعیین فراوانی حضور ژن mecA، تیپ­هایSCCmec و ژن­های کد­کننده مقاومت آنتی­بیوتیکی به روش PCR آزمایش گردیدند. الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی ایزوله­ها به روش انتشار دیسک ارزیابی شد. از 403 نمونه مورد مطالعه، 151 نمونه (67/44 درصد) به استافیلوکوکوس­اورئوس آلوده بودند، که بیشترین میزان آلودگی در نمونه­های مربوط به شیر خام گاو (55/58 درصد) یافت شد. از بین تیپ­هایSCCmec در ایزوله­های mecA مثبت تنها تیپ IV ردیابی شد که در این میان تعداد 66 ایزوله متعلق به تیپ IVd، 21 ایزوله مربوط به تیپ IVc و 13 ایزوله متعلق به تیپ IVa بودند و اختلاف آماری معنی­دار (P= 0.026) بین حضور تیپ  SCCmec- IVd  با دو تیپ IVa و IVc مشاهده شد. شیوع بالای آلودگی با استافیلوکوکوس­اورئوس در شیرخام و فرآورده­های سنتی شیر و مقاومت آنتی­بیوتیکی بالای این ایزوله­ها به انواع آنتی­بیوتیک­های رایج در درمان عفونت­های انسانی یک زنگ خطر جدی برای جامعه بوده و لزوم به­کارگیری اقدامات بهداشتی و کنترل کیفی فرآورده­های شیری را بیش از پیش مشخص می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

SCCmec typing of Staphylococcus aureus strains isolated from milk and dairy products

نویسندگان [English]

  • Narges Aminifard 1
  • Hasan Momtaz 2
  • Zahra Bamzadeh 3
1 Graduated of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Staphylococcus aureus is a major opportunistic pathogen causing various diseases such as pneumonia and urinary tract infections. Indiscriminate and excessive use of antibiotics leads to antibiotic resistance in this bacterium, especially against commonly used antibiotics in the treatment. The present study aimed to evaluate the antibiotic resistance pattern of Staphylococcus aureus strains isolated from milk and traditional milk products, especially resistance to methicillin. A total of 403 samples of milk and milk products was examined and collected from distribution centers of traditional and dairy products. Strains isolated were tested by PCR to determine the frequency of mec gene, SCCmec types and genes coding for antibiotic resistance. Antibiotic resistance pattern of isolates was assessed by disk diffusion method. Out of 403 samples, 151 samples (%44.67) were infected with Staphylococcus aureus, and the highest prevalence of infection was found in samples of cow raw milk (%58.55). Only IV type was detected in mecA-positive isolates among SCCmec types; a number of 66 isolates belonged to IVd type, 21 isolates related to IVc type and 13 isolates belonged to IVa type and the significant differences between SCCmec type IVd with two types IVc and IVa was observed. The high prevalence of infection with Staphylococcus aureus in raw milk and traditional milk products and high antibiotic resistance of the isolates to common types of antibiotics in treating human infections are serious warning to the community and it requires hygienic measures and quality control of dairy products more than ever.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • SCCmecTypes
  • Antibiotic Resistance
  • Milk Products