تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های مواد غذایی با روش PCR چندگانه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 گروه مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 دانش آموخته دکتری دامپزشکی ، دانشگاه فردوسی، واحد مشهد

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس با تولید چندین انتروتوکسین در مواد غذایی باعث بروز علائم مسمومیت با شدت­های مختلف می­شود. به علت پیدایش سویه­های مقاوم به آنتی­بیوتیک در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس روز به روز تعداد آنتی بیوتیک­های موجود برای درمان این عفونت­ها کاهش می­یابد. مطالعه حاضر با هدف جداسازی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و شناسایی ژن مقاوم به متی­سیلین در نمونه­های مواد ­غذایی با استفاده از تکنیک PCR چند­گانه انجام گرفت. دراین مطالعه 320 نمونه مواد ­غذایی مختلف در فاصله زمانی مرداد ماه 1394 تا فروردین 1395 به صورت تصادفی از مناطق مختلف تربت حیدریه جمع آوری و به آزمایشگاه ارسال شدند. نمونه­ها مطابق با دستورالعمل استاندارد از نظر وجود استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون حساسیت آنتی­بیوتیکی به روش انتشار دیسک در آگار بر اساس دستورالعمل CLSI انجام گردید. جهت شناسایی و تایید استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده و ژن­های حدت و مقاومت از آزمون PCR استفاده شد .از تعداد 320 نمونه،53 نمونه ­(6/16 درصد) آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند. آلوده­ترین نمونه مربوط به  نمونه شیرینی (7/19 درصد) بود. نتایج آنتی بیوگرام نشان داد، بیشترین حساسیت مربوط به آنتی­بیوتیک توبرامایسین (شامل 100 درصد موارد) و بیشترین مقاومت مربوط به آنتی­بیوتیک تتراسایکلین (شامل 09/15 درصد) بود. از میان 53 جدایه 9 مورد (98/16 درصد) در آزمایش انتشار دیسک در آگار به متی­سیلین مقاوم بودند و 5 جدایه (5/9 درصد) در تست PCR دارای ژن مقاومت mecA بودند. با توجه به میزان بالای آلودگی مواد غذایی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، به منظور جلوگیری از آلودگی و انتقال سویه­های مقاوم میکروبی تولید و توزیع آنها باید تحت کنترل بهداشتی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of antibiotic resistance pattern of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from the food samples by Multiplex PCR

نویسندگان [English]

  • Esmat Khoori 1
  • Esmaeil Ataye Salehi 2
  • Marzieh Khoori 3
1 Department of food science and technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
2 Department of food science and technology, Quchan Braranch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Veterinary Graduated, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Staphylococcus aureus is able to produce several enterotoxins which can cause poisoning symptoms with different intensities through eating of contaminated food. Due to the emergence of antibiotic-resistant strains of Staphylococcus aureus, the number of antibiotics available for treating these infections is reduced daily. This study aimed to isolate Staphylococcus aureus and identification of methicillin-resistant gene in food samples using PCR technique. The study included 320 samples of different foods was conducted between July of 2015 and March of 2016. The samples were randomly collected from different parts of Mashhad, were sent to the laboratory and in accordance with standard instructions were examined for the presence of Staphylococcus aureus. The antibiotic sensitivity test was done by disk diffusion according to CLSI guidelines. PCR test was used to identify and confirm the isolated Staphylococcus aureus and Virulence genes and resistance. The result showed that 53 samples (16.6%) of the 320 samples were contaminated with Staphylococcus aureus. Antibiogram results showed that the most sensitivity and the most resistance to the antibiotic are for tobramycin antibiotics 100% tetracycline (15.09%) respectively. isolates 9 (16.98%) isolates of the 53 were resistant to methicillin in disk diffusion and 5 (9.5%) isolates had mecA resistance gene in PCR test. Due to high levels of Staphylococcus aureus food contamination the production and distribution of foods must be healthy controlled in order to prevent contamination and transmission of resistant strains of these microbes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Antibiotic
  • PCR