تعیین ترکیبات شیمیایی و حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی و باکتری‌کشی اسانس نعناع دشتی (Mentha spicata) بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 گروه شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

نعناع دشتی یک گیاه دارویی پرمصرف بوده که به عنوان یک گیاه ادویه‌ای رایج در صنایع غذایی نیز کاربرد دارد. این مطالعه به منظور بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدباکتریایی اسانس گیاه نعناع دشتی علیه استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا‌کلی انجام شد. جهت استخراج اﺳﺎﻧﺲ برگ‌های گیاه از دستگاه کلونجر استفاده شد. شناسایی ترکیبات اسانس با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنجی جرمی صورت پذیرفت و سپس کمترین غلظت مهارکنندگی و کمترین غلظت باکتری‌کشی اسانس مذکور با استفاده از روش رقت در میکروپلیت 96 چاهکی (میکرودایلوشن) انجام شد. در مجموع 33 ترکیب شناسایی شدند که حدود 5/98 درصد کل ترکیبات شناخته شده اسانس را تشکیل دادند. بیشترین ترکیبات این اسانس، کاروون (35/28 درصد)، منتول (35/14 درصد)، متیلن (059/14 درصد)، و لیمونن (303/9 درصد) بودند. MIC و MBC اسانس این گیاه علیه استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب 25 و 25 میکروگرم بر میلی لیتر و برای اشریشیا کلی 50 و 100 میکروگرم بر میلی‌لیتر به‌دست آمد. با توجه به ترکیبات ضدباکتریایی اسانس این گیاه می‌توان آن را به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد‌غذایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of chemical composition and minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of Mentha spicata L. essential oil against Staphylococcus aureus and Escherichia coli

نویسندگان [English]

  • katayoon Mokhayeri 1
  • Hadi Khohsari 2
  • Seyyede Zahra Seyyed Alangi 3
1 Graduated student, Department of Food Science and technology, Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
3 Department of Chemistry, Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

Mentha spicata L. (Peppermint) is a widely used medicinal herb that also as a commonly herb spice has used in the food industry.This study carried out to evaluating of chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Mentha spicata L. (Peppermint) against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.Essential oil of the herb leafs was extracted by Clevenger apparatus. Chemical composition of essential oil was identified with a Gas chromatography/mass spectrometry system and then Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of this essential oil were determined using micro-dilution broth method in microplate 96 pits. A total of 33 chemical constituents were identified which contained 98.5% the total of essential oil compounds. The most important components of this essential oil were: carvone (%28.35), menthol (%14.35), methylene (%14.059) and limonene (%9.303). MIC and MBC of essential oil of this herb against the S. aureus 25 and 25 µg/ml and against the E.coli was 50 and 100 µg/ml respectively. Due to antibacterial compounds of essential oil of this plant, it can be used as a natural preservative in food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentha spicata
  • Chemical composition
  • Antibacterial activity
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli