مطالعه اثر پوشش‌های خوراکی جدایه پروتئینی آب‌پنیرحاوی آنزیم لیزوزیم بر کیفیت میکروبی فیله مرغ نگهداری شده در یخچال.

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پوشش‌های خوراکی جدایه پروتئینی آب‌پنیر حاوی آنزیم لیزوزیم بر ویژگی‌های میکروبی فیله مرغ در دمای یخچال انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل تیمار کنترل و تیمارهای حاوی پوشش جدایه پروتئینی آب‌پنیر بدون آنزیم لیزوزیم و حاوی غلظت‌های 5/0 و 1 درصد آنزیم لیزوزیم و هر کدام با 3 تکرار تهیه شدند. آزمون‌های میکروبی شامل شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی، شمارش باکتری‌های سرمادوست، شمارش سودوموناس، شمارش باکتری‌های انتروباکتریاسه طی 12 روز بر روی گروه‌ها انجام شد. شمارش میکروبی نمونه‌های پوشش داده شده با جدایه پروتئینی آب‌پنیر حاوی غلظت‌های مختلف آنزیم لیزوزیم در مقایسه با نمونه شاهد کاهش معنی داری )05/0(P< نشان داد و به طور کلی با افزایش غلظت آنزیم لیزوزیم اثر ضد میکروبی پوشش مورد استفاده نیز افزایش یافت. یافته‌های مطالعه حاضر نشان می‌دهد که جدایه پروتئینی آب پنیر حاوی آنزیم لیزوزیم، به عنوان یک پوشش دهنده و نگه دارنده طبیعی می‌تواند موجب افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ ‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of whey protein isolate coating enriched with Lysozyme on the microbial quality of chicken fillets during refrigerated storage.

نویسنده [English]

  • najmeh moghimi
Graduated of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran 2. Department of Food Hygiene &amp; Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of whey protein isolate with Lysozyme on the shelf-life of chicken fillets during refrigerated storage. Chicken fillets were treated in whey protein isolate and whey protein isolate containing 0.5, 1 % Lysozyme and compared with chicken fillets without any coating (control) with 3 replicates were prepared. The microbial parameters (Total bacterial Mesophilic, Enterobacteriaceae, Psychrotroph and Pseudomonas spp count) were evaluated for 12 days. Results showed that during the storage time, in the samples coated with whey protein isolate containing different concentration of Lysozyme, a significant reduction (p< 0.05) were observed in the entire evaluated microorganism groups compared to the control samples. Also a dose related trend was observed due to addition of Lysozyme. Overall the findings of present study suggest that whey protein isolate contain with Lysozyme, may use as a natural coating and preservative to extend the chicken meat shelf life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edible coating
  • Whey Protein Isolate
  • Chicken fillet
  • Lysozyme
  • Microbial quality