بررسی آلودگی پوشش های سلفون ایرانی مورد استفاده در مواد غذایی به باکتری های ایجاد کننده بیماری های حاصل از غذا

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران مرکز تحقیقات مواد غذایی، دانشکده تغذیه و مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تغذیه و مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

ا
امروزه استفاده از پوشش سلفون به ­ویژه برای مواد غذایی در دنیا رواج بسیاری دارد.این پوشش نسبت به هوا، چربی، ترکیبات روغنی و مهمتر از همه باکتری نفوذ ناپذیر است و همین مسئله استفاده از آن را برای بسته بندی غذایی بسیار مفید ساخته است. باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس از مهمترین پاتوژن‌ها­ و رایجترین عامل ایجاد بیماری‌های حاصل از غذا می‌باشند. ده عدد سلفون ایرانی با برندهای مختلف انتخاب گردید و توسط روش‌های بیوشیمیایی و رقتهای سریالی، شناسایی صورت گرفت. پس از شناسایی میکروارگانیسم، از محیط کشت اختصاصی آنها برای تایید حضور باکتری‌های مورد نظر استفاده گردید. از میان ده نمونه سلفون، هفت نمونه عاری از هرگونه آلودگی بوده در حالی‌که تنها دو نمونه دارای آلودگی از جنس باسیلوس سرئوس و یک نمونه آلودگی از جنس استافیلوکوکوس آرئوس دیده شد. طبق نتایج حاصل از رقت‌های سریالی، CFU/gr 6X104، CFU/gr 102×2 باسیلوس سرئوس و CFU/gr 7X101 استافیلوکوکوس آرئوس شمارش گردید. حداکثر مجاز باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس در هر گرم از سلفون باید توسط سازمان‌های بین المللی استاندارد سازی تعیین گردد. همچنین اهمیت حضور باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس آرئوس بر روی سطح سلفون‌ها و بیماری‌های حاصل از آن در پوشش سلفون که با مواد غذایی در ارتباط است، نیاز به بررسی مداوم دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Iranian food contact plastic wrap contamination with bacteria causing food-borne disease

نویسندگان [English]

  • Hajieh Ghasemian Safaei 1
  • Nasrin Mirzaei 2
  • Ahmand Reza Bahrami 3
  • Bayan Saeidi 4
  • Ebrahim Rahimi 5
1 Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Food Security Research Center, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Graduated of Microbiology, Department of Microbiology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Graduated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 MSc student, Faculty of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The use of plastic wrap for foodstuff is very common in the world. Plastic wrap is impermeable to air, oils, greases, and more importantly, bacteria which makes it useful for food packaging. Bacillus cereus and Staphylococcus aureus are of important pathogens and the most common cause of food-borne disease.Ten Iranian plastic wraps with different brands were chosen and identification was done by biochemical test and serial dilution methods. After microorganism identification, selective and differential medium cultures were used to confirm bacteria. Among ten Iranian plastic wrap; seven samples were devoid of any contamination, while two samples had Bacillus cereus contamination and one plastic wrap sample had Staphylococcus aureus contamination. According to the result of serial dilution, 1.6X104 CFU and 2.1X102 CFU Bacillus cereus and 1.7X101 CFU Staphylococcus aureus was counted. Acceptable microbial limits for Bacillus cereus and Staphylococcus aureus per gram of plastic wrap need to be established by international organizations for standardization. Besides, the presence of Bacillus cereus and Staphylococcus aureus on plastic wrap surface and related disease in food contact plastic wrap needs to have a continuous investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plastic wrap
  • Packaging
  • food-borne disease
  • Bacillus cereus
  • Staphylococcus aureus