بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

سدیم دودسیل سولفات (SDS) یکی از میکروب کش‌های قوی آلکالین سولفاته است که امروزه در صنایع بهداشتی و آرایشی کاربرد دارد. در این مطالعه اثر باکتری کشی حداقل غلظت کشنده SDS بر روی 4 پاتوژن عمده مواد غذایی شامل  اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسیتوژنز در سرم فیزیولوژی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا غلظت‌های متفاوتی از SDS تهیه و طبق روش‌های استاندارد MIC و MBC برای هر چهار باکتری محاسبه گردید. سپس اثر حداقل غلظت کشنده  SDS بر زنده مانی باکتری‌های فوق در دمای 4 درجه و 25 درجه سانتی‌گراد در طی بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تعیین MIC و MBC نشان داد که اشرشیاکلی و سالمونلا تقریبا حساسیت یکسانی نسبت به SDS دارند در حالی که لیستریا مونوسیتوژنز نسبت به سایر باکتری‌ها حساسیت بسیار بیشتری نسبت به SDS دارد. میزان زنده مانی باکتری‌ها تحت شرایط سرد به مراتب بالاتر از شرایط معمولی 25 درجه است. SDS در دماها و زمان‌های مختلف نقش موثری در کاهش جمعیت این باکتری‌های بیماریزا دارد. افزایش دما باعث افزایش اثر ضد باکتریایی SDS می‌شود. ضمنا باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در مقایسه با سایر باکتری‌های مورد مطالعه در برابر SDS بسیار حساس تر است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، می‌توان از سدیم دودسیل سولفات برای کاهش جمعیت باکتری‌های بیماری زا خصوصا لیستریا مونوسیتونز بر روی سطوح، مواد غذایی و تجهیزات استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bactericidal effect of sodium dodecyl sulfate (SDS) on some foodborne pathogens in ambient and refrigerator temperature

نویسندگان [English]

  • Siavash Maktabi 1
  • Mehdi Zarei 1
  • Roya Rostami 2
1 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Graduated of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Sodium dodecyl sulfate (SDS) is one of the strong alkaline sulfates germicidal which is used in health and beauty purposes. In this study, the effect of minimum bactericidal concentration of SDS on 4 major foodborne pathogens including Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in normal saline was studied. Different concentration of SDS was made and based on standard methods the level of MIC and MBC for all strains was measured. Then the least bactericidal concentration of SDS on viability of strains in 4 and 25°C in different time's periods was studied. MIC and MBC results showed that E. coli and S. typhimurium have a similar sensitivity to SDS; meanwhile L. monocytogenes is so sensitive to SDS among the studied strains. The rate of viability of the strains is much higher in cold condition than in ambient temperature. SDS has an effective role in reducing the population of studied bacteria in different temperatures and time. Raising the temperature increases the antibacterial effect of the SDS. Also Listeria monocytogenes is very more sensitive to SDS in comparison to other studied bacteria. So according to the results of the study, sodium dodecyl sulfate could be useful for reducing population of pathogenic bacteria especially Listeria monocytogenes on surfaces, foodstuffs and equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sodium dodecyl sulfate
  • Escherichia coli
  • Listeria monocytogenes
  • Salmonella typhimurium
  • Staphylococcus aureus