مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره آبی رزماری و نایسین بر لیستریا مونوسایتوژنز در شیر

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

2 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

چکیده

لیستریا مونوسایتوژنز یکی از عوامل بیماری‌زای غذایی است که در مواد غذایی خام وجود دارد و توانایی رشد در زمان نگهداری در سرما را دارد و می‌تواند باعث عفونت مصرف‌کنندگان شود. شیر خام یکی از شناخته شده‌ترین غذاهاست که آلودگی لیستریایی در آن یافت شده است. به دلیل افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به مصرف شیر خام در سال‌های اخیر، عفونت‌های بازپدید لیستریایی مجددا افزایش پیدا کرده است. هدف از این مطالعه ارزیابی خصوصیات ضد لیستریایی نایسین، عصاره رزماری و مخلوط توام آن‌ها با یکدیگر در شیر در دمای یخچالی (1±4 درجه سانتی‌گراد) بود. در این تحقیق پنج تیمارشامل؛ نمونه شاهد بدون عصاره رزماری (A)، نمونه شیر حاوی 5/0 درصد عصاره رزماری (B)، نمونه شیر حاوی 1 درصد عصاره رزماری (C)، نمونه شیر حاوی 1000 واحد بین‌المللی نایسین (D) و نمونه شیر حاوی 0.5 درصد عصاره رزماری + 500 واحد بین‌المللی نایسین (E) آماده گردید و به تمام نمونه‌ها 107 کلنی در هر میلی‌لیتر لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح گردید. تمام نمونه‌ها در روزهای 0، 1، 2، 3، 4 و 5 مورد آزمون شمارش لیستریا مونوسایتوژنز قرار گرفتند. براساس نتایج؛ عصاره رزماری و نایسین رشد لیستریا را کاهش دادند. بیشترین خصوصیت ضد لیستریای به ترتیب در نمونه E، D و C دیده شد. خصوصیت ضد میکروبی عصاره رزماری در غلظت بالاتر به شکل معنی‌داری از غلظت پایین‌تر بیشتر بود (p<0.05). احتمالا نیسین اثر سیرنرژیستی بر ویژگی ضد میکروبی عصاره رزماری بر ضد لیستریا از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on antimicrobial effect aquatic extract of rosemary and nisin against Listeria monocynogenes in milk

نویسندگان [English]

  • Keyvan Aminoroaya 1
  • Mahdi Sharifi Soltani 2
  • Reza Hajiesmaili 3
1 Department of microbiology, veterinary faculty, Islamic Azad University, Babol branch, Iran.
2 Department of veterinary, agriculture faculty, Islamic Azad University Chalous branch, Chalous, Iran.
3 Department of microbiology, veterinary faculty, Islamic Azad University, Babol branch, Babol, Iran.
چکیده [English]

Listeria monosytogenes is one of food borne pathogens that presence in raw foods and capable of growth during cold storage and cause infection in consumers. Raw milk is one of the most particular foods associated with listeria contamination. Reemerging listerial infection increased because of increase the consumer interest to consume of raw milk in last years. This study was conducted to evaluate the anti-listerial effect of nisin, rosemary extract and mixed of them in milk at refrigerator temperature (4±1ºC). Five treatments of milk were prepared; control sample with no nisin and rosemary extract (A), milk contain 0.5% rosemary extract (B), milk contain 1% rosemary extract (C), milk contain 1000 IU nisin (D) and milk contain 0.5% rosemary extract + 500 IU nisin (E). 107 cfu/ml Listeria monosytogenes was inoculated in each sample. All samples were exanimate for Listeria monosytogenes count on day 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Based on results; rosemary extract and nisin reduced the listerial growth. Highest anti-listerial activity was shown in sample E, D and C respectively. The antimicrobial effect of rosemary extract at high concentration significantly (p<0.05) was higher than low concentration. Nisin had synergist effect on anti-listerial properties of rosemary extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria monosytogenes
  • nisin
  • Rosemarry extract
  • Milk