ارزیابی خواص ضد باکتریایی و پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش‌های‌ سبوس گندم و سبوس برنج

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده صنایع غذایی

3 مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،گرگان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی خواص پروبیوتیکی و ضد باکتریایی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس جدا شده از خمیرترش­های­ سبوس گندم و سبوس برنج بود. بدین منظور، زنده­مانی این جدایه­ها در شرایط شبیه­سازی شده دستگاه گوارش، اثر آنتاگونیستی آنها در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی و سدوموناس پوتیدا به عنوان شاخص­های باکتریایی غذازاد، قابلیت تجمعی جدایه­های مذکور در برابر اشریشیا کلی به عنوان عامل عفونی روده و همچنین الگوی مقاومت آنها در برابر برخی از آنتی­بیوتیک­های رایج و قابلیت همولیز خون توسط این جدایه­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، لیستریا مونوسیتوژنز از بین شاخص­های باکتریایی، بیشترین حساسیت را در برابر هر دو جدایه لاکتیکی از خود نشان داد. علاوه بر این، بیشترین درصد بازدارندگی پالیده­های کشت این جدایه­های لاکتیکی به ترتیب در مورد فازهای­ لگاریتمی و سکون لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم در برابر لیستریا مونوسیتوژنز و فاز سکون پدیوکوکوس پنتازاسئوس در برابر سودوموناس پوتیدا مشاهده شد. همچنین لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم در مقایسه با جدایه دیگر به شکل معنی­داری از زنده­مانی بیشتری در 3pH= و نمک صفراوی 3/0 درصد برخوردار بود (05/0>p). علاوه بر این، هر دو جدایه­ لاکتیکی در برابر آنتی­بیوتیک­های ونکومایسین، استرپتومایسین، نالیدیکسیک اسید، سیپروفلاکساسین و جنتامایسین مقاوم بودند. قابیلت تجمعی لاکتوباسیلوس پاراپلانتاروم و پدیوکوکوس پنتازاسئوس با  اشریشیا کلی نیز به ترتیب معادل 52/31 و 90/16 درصد محاسبه شد و قابلیت همولیز خون توسط هر دو جدایه لاکتیکی نیز منفی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial and probiotic properties of Lactobacillus paraplantarum and Pediococcus pentosaceus isolated from wheat bran and rice bran sourdoughs

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Ehsanbakhsh 1
  • Mojtaba Raeisi 3
  • Maryam Ebrahimi 3
  • Mahdi Kashani nejad 1
1 Department of Food Science and Technology, Faculty of Food Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Cereal Health Research Center, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aims of this study were to evaluate the probiotic and antibacterial properties of Lactobacillus paraplantarum and Pediococcus pentosaceus isolated from wheat bran and rice bran sourdoughs. For mentioned purpose, survival of the isolates in simulated conditions of gastrointestinal tract, their antagonistic activity against Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coliand Pseudomonas putida as foodborne indicator bacteria, ability of aggregation with E. coli as an infection agent of intestine and profile resistance of these lactic acid bacteria (LAB) isolates against some of routine antibiotics and their hemolysis activity were also investigated. Based on the results, the highest sensitivity of the bacterial indicators towards LAB isolates was observed in L. monocytogenes. Furthermore, the highest inhibition of LAB cell-free culture filtrate (CCF) were belonged to L. paraplantarum logarithmic and stationary CCF, against L. monocytogenes and P. pentosaceus stationary CCF, against P. putida. The survival of L. paraplantarum was also significantly (P<0.05) more than the other LAB isolate in pH=3 and 0.3% bile salt. Furthermore, the LAB isolates were resistant to Vancomycin, Sterptomycin, Nalidixic Acid, Ciprofloxacin and Gentamycin antibiotics. Aggregation ability of L. paraplantarum and P. pentosaceus with E. coli were respectively equal to 31.52 and 16.9% and the LAB isolates hadn’t hemolysis activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LAB isolate
  • Probiotic properties
  • Antibacterial effect
  • Wheat bran and rice bran sourdoughs