تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از طیور درگیر به بیماری کلی باسیلوز در نمونه های جدا شده از مرغداری های اطراف کرمانشاه

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

گروه دامپزشکی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

کلی باسیلوز طیور یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ناشی از اشریشیاکلی است که موجب خسارات اقتصادی زیادی به صنعت پرورش مرغ می‌شود. با توجه به گسترش روزافزون مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در این باکتری و ظهور سویه‌های مقاوم اشریشیاکلی این مطالعه با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های اشریشیاکلی جدا شده از موارد کلی باسیلوز در لاشه مرغ‌های ارجاعی به آزمایشگاه‌های تشخیص دامپزشکی در شهر کرمانشاه انجام گرفت. در مجموع الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی 500 ایزوله اشریشیاکلی به روش انتشار دیسکی ساده در دو فصل بهار و تابستان 1392 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سه ماهه‌ی نخست سال بیش‌ترین مقاومت اشریشیاکلی به آنتی‌بیوتیک‌های کلروتتراسیکلین، اریترومایسین، اکسی‌تتراسیکلین و کلستین بوده و در فصل تابستان علاوه بر این چهار آنتی‌بیوتیک، آنتی-بیوتیک دانوفلوکساسین نیز مقاومت بالایی را از خود بروز داد. لذا باتوجه به روند رو به گسترش مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی لازم است با رعایت اصول مناسب تغذیه و بهداشت از ورود بیماری به فارم ممانعت شود. همچنین با انجام واکسیناسیون به موقع می‌توان از ابتلا طیور به بیماری‌های عفونی تا حد زیادی جلوگیری کرد تا به طبع از مصرف آنتی‌بیوتیک‌های مختلف کاسته شده و به سمت تولید فراورده‌های بدون آنتی‌بیوتیک گام برداریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibiotic resistance determination in Escherichia coli isolated from poultry samples enffected Colibacillosis disease from around Kermanshah farms

نویسنده [English]

  • Forogh Mohammadi
Department of Veterinary, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Poultry colibacillosis is one of the most important diseases which is caused by Escherichia coli and cause great economic Damages to chicken farm industry. According to high spread of antibiotic resistance in this bacterium and create resistance strain of Escherichia coli, this study conducted to detect antibiotic resistance profile in Escherichia coli isolated from Colibacillosis in chicken carcasses transferred to Veterinary Diagnosis laboratories in Kermanshah, Iran. Antibiotic resistance profile was studied in 500 isolated of Escherichia coli in spring and summer of 2014 using simple disk diffusion method. The results showed that the first quarter of year had mostly Escherichia coli resistance to Chloretetracycline, Erythromycin, Oxytertracyclin and Colistin and in summer in addition of this four antibiotics, Danfloxacin had high rate of resistance antibiotic. According to the increase spread of antibiotic resistance, it is necessary to prevent of illness entrance to the poultry with proper nutrition principles and hygiene. Timely vaccination can prevent greatly of chicken farm with infectious diseases and follow that, the rate of antibiotic using is low and we can development into products without antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • chicken farm
  • Kermanshah
  • Antibiotic Resistance