شناسایی ژن‌های حدت در سروتیپ O:3 باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا جدا شده از گوشت بوقلمون به روش PCR در شهرکرد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

اامروزه روش های مبتنی بر PCR، به منظور تشخیص سویه‌های یرسینیا انتروکولیتیکا و بررسی ژن‌های حدت پلاسمیدی و کروموزومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش قادر به ارائه یک توصیف سریع و قابل اطمینان است. در این مطالعه 300 نمونه گوشت بوقلمون به طور تصادفی از فروشگاه‌های عرضه کننده فراورده‌های گوشتی در شهرستان شهرکرد جمع آوری شد. نمونه‌ها با استفاده از آزمون PCR شناسایی شدند و سپس ردیابی ژن‌های حدت در جدایه‌ها صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، 55 جدایه سروتیپ O:3 شناسایی شد که شیوع ژن‌های حدت شامل (72/32%)yadA، (100%)inv، (18/38%)ail،(40%)ystA و (27/27%)virF بود. با توجه به افزایش روزمره مصرف گوشت بوقلمون در سطح کشور و احتمال انتقال یرسینیا انتروکولیتیکا به انسان، رعایت دقیق اصول نگهداری و عدم مصرف گوشت بوقلمون به صورت غیربهداشتی و به کارگیری آزمون PCR جهت شناسایی مستقیم آلودگی در مواد غذایی به عنوان یک روش سریع، دقیق و اختصاصی توصیه می‌گردد.
کلید واژه ها: آزمون PCR، ژن‌های حدت، گوشت بوقلمون، یرسینیا انتروکولیتیکا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of virulence genes in serotype O:3 Yersinia enterocolitica isolated from turkey meat by PCR method in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • Atieh Hadad 1
  • elahe tajbakhsh 2
  • Maryam Reiysi 3
1 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Young Researchers and Elite Club, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Nowadays are being used PCR-based methods in order to detect Yersinia enterocolitica strains and plasmids and chromosomal virulence genes. This method able to provide a rapid and reliable characterization. In this study, 300 samples of turkey meat were collected randomly from market in Shahrekord. The isolates were identified using PCR test, And the virulence genes of the isolates were detected. According to the results, 55 serotypes O:3 were identified, and the prevalence of virulence genes were as follows: yadA (32.72%), inv (100%), ail (38.18%), ystA (40%), and virF (27.27%). Due to the increased consumption of turkey meat in the country and the possibility of Y. enterocolitica transfer to humans, it is recommended to carefully observe storage principles, avoid use of undercooked turkey meat and also applying PCR test for direct identification of contamination in food as a quick, accurate and specific technique is recommended.
Key words: PCR method, Turkey meat, Virulence genes, Yersinia enterocolitica

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCR method
  • Turkey meat
  • Virulence genes
  • Yersinia enterocolitica