اثر عصاره علف لیمو بر زمان ماندگاری و ویژگی‌های کیفی گوشت گوساله طی نگهداری در دمای 4 درجه سلسیوس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین ، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

چکیده

به کاربــردن عصاره های طبیعی، به منزلة یکی از منابع مناســب آنتی اکســیدانی، برای بهبود کیفیت انواع گوشت در حال افزایش اســت. در این بررسی عصاره علف لیمو تهیه شد و جهت ارزیابی حداقل غلظت کشندگی و مهارکنندگی در گوشت گوساله با غلظت های 250، 500 و 1000 پی پی ام و غلظت های معادل MIC و MBC در طی روزهای صفرم و دوازدهم نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات مورد بررسی عبارت بودند از شمارش کلی میکروارگانیسم، شمارش جمعیت اشرشیاکلی، pH ، میزان ازت فرار تام .نتایج نشان داد که با افزایش درصد استفاده از عصاره علف لیمو شاخص های میکروبی و ازت فرار تام به طور معنی داری در طی دوره نگهداری کاهش می یابد. همچنین میزان pH گوشت با استفاده از عصاره علف لیمو می تواند به طور معنی در طی دوره نگهداری حفظ شده و از اکسیداسیون لیپیدی و ترشیدگی گوشت ممانعت به عمل آمد. همچنین ترکیبات ازت فرار در تیمار با غلظت 1000 و 500 پی پی ام در انتهای روز دوازدهم نگهداری از حد مجاز تجاوز نکرد .در نهایت با در نظر گرفتن مجموع نتایج تغییرات فیزیکوشیمیایی ، میکروبی و کیفی گوشت گوساله درطی دوره نگهداری و همچنین نظرات ارزیاب ها تیمار حاوی 500 پی پی ام عصاره علف لیمو در هر کیلوگرم گوشت به عنوان تیمار برتر جهت استفاده در گوشت گوساله انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of lemon grass extract on shelf life and quality properties of minced beef during stored at 4°C

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Hashemiravan 1
  • Mehrdad Karimi majd 2
  • Ali Reza Shahab Lavasani 1
چکیده [English]

Abstract

The use of natural extracts, are suitable as a source of antioxidants, to improve the quality of beef is increasing. In this study, extracts of lemon grass after the preparation and evaluation and formulation of Beef with MBC and inhibitory concentrations of 250, 500 and 1000 ppm concentrations of MIC and MBC on days zero, 10th, 20th and 30th maintenance was evaluated. Properties were evaluated total count of microorganisms, Escherichia coli population count, pH, sensory analysis (taste, texture, chewiness and overall acceptability), colorimetry (index of brightness, red, yellow), the moisture percentage of total volatile nitrogen the results showed that by increasing the use of lemon grass extract microbial index and total volatile nitrogen significantly reduced during storage. But indicators of brightness and reduce redness and yellowness index is also significantly reduced. Significantly increase the moisture content and the characteristics of taste and texture, chewiness and also features in amounts of 500 ppm lemon grass were prpoposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: cow meat
  • lemon grass extract
  • Eshershia coli
  • MIC
  • MBC