شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری اشریشیاکلی O157:H7 در تخم طیور(بلدرچین،مرغ،کبوتر و شترمرغ) بومی استان اصفهان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی. واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذائی و بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

اشریشیاکلی یکی از متداول‌ترین باکتری‌های بیماری‌زای روده‌ای در انسان و حیوانات است که باعث بروز عفونت‌های مختلفی می‌گردد. اشریشیاکلی O157:H7 یکی از سروتیپ‌های مهمی است که در تحت گروه اشریشیاکلی‌های خونریزی دهنده روده‌ای ‌‌ قرار می‌گیرد. این تحقیق با هدف جستجوی سروتیپ O157:H7 در نمونه‌های تخم طیور بومی موجود در بازار با استفاده از دو روش کشت و روش ملکولی PCR انجام و مقاومت آنتی‌بیوتیکی این باکتری نیز بررسی شد. در مجموع تعداد 87 نمونه تخم طیور بومی(مرغ،بلدرچین،کبوتر،شترمرغ) از سه قسمت پوسته،زرده و سفیده(از هر قسمت یک نمونه مجزا) مورد بررسی قرار گرفت که بعد انجام مراحل کشت تعداد 8 نمونه آلوده به این باکتری بودند سپس این 8 نمونه جهت تعیین سویه مورد آزمایش با روش PCRقرار گرفتند و در نهایت تعداد 4 نمونه واجد ژنوم سویه O157:H7 بودند.همچنین پس از انجام تست های آنتی بیوگرام جهت تعیین میزان حساسیت به آنتی بیوتیک‌های مختلف، بیشترین حساسیت در مورد اشریشیاکلی‌ به آنتی‌بیوتیک‌های سیپروفلوکساسین، سفتریواکسن، انروفلوکساسین، انروفلوکساسین و نالی دیکسیک اسید بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence and antimicrobial resistance pattern of Escherichia coli O157: H7 isolated from avian eggs

نویسندگان [English]

  • mehdi moradi sarmeidani 1
  • mohsen fardemadi 1
  • Ebrahim Rahimi 2
  • abdolkarim zamani moghadam 3
1 Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Department of Poultry dieses, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Escherichia coli (E. coli) is one of the most common intestinal pathogenic bacteria that cause various infections among men and animals. E. coli O157:H7 is one of the major serotypes which is placed in the group of Enterohemorrhagic E. coli or EHEC. The purpose of this study was searching for serotype O157:H7 in samples of domestic birds’ egg in the market by culture method and PCR molecular method and the antibiotic resistance of this bacterium was investigated. Totally, 87 samples of domestic poultry eggs (chicken, quail, pigeons, ostriches) three parts of shell, yolk and white (from each part a separate sample) were examined and after culturing steps, 8 samples were infected with this bacterium. Then, these 8 samples were tested with PCR strain and finally, 4 samples had O157: H7 strain genotype. Also after conducting antibiogram tests to determine the sensitivity toward different antibiotics, the most sensitivity of E.coli was belonged to antibiotics ciprofloxacin, ceftiroxone, enrofloxacin, enrofloxacin and nalidixic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli O157:H7
  • native poultry eggs
  • Antibiotic Resistance
  • cultivation
  • PCR