جداسازی و غربال‌گری باکتری‌های تولید‌کننده اگزوپلی‌ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان و شناسایی مولکولی آنها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

چکیده

اگزوپلی‌ساکاریدهای تولیدی توسط باکتری‌های اسید‌لاکتیک در بهبود خواص حسی و بافتی محصولات لبنی تخمیری نقش مهمی ایفا می‌کنند. هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تولید‌کننده اگزوپلی‌ساکارید از محصولات لبنی بومی استان کرمان می‌باشد. نمونه‌های محصولات لبنی سنتی در شرایط استریل جمع‌آوری‌ شده و مستقیماً روی محیط ام.آر.اس آگار کشت داده شد. پس از خالص‌سازی و بررسی خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی و تست‌های بیوشیمیایی، 20 جدایه انتخاب گردیده و تولید اگزوپلی‌ساکارید، با روش فنل‌/‌سولفوریک اسید اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده با منحنی استاندارد گلوکز مقایسه و میزان تولید بر حسب میلی‌گرم بر لیتر تعیین گردید. الگوی تولید اگزوپلی‌ساکارید با الگوی رشد باکتری‌ها و نیز اثرات تغییرات دما و اسیدیته بر میزان تولید اگزوپلی‌ساکارید بررسی شد. در نهایت جدایه‌های M-2 و M-26 به‌عنوان برترین جدایه‌ها انتخاب و به‌روش مولکولی شناسایی شدند. سپس اگزوپلی‌ساکارید تولید شده، استخراج گردیده و فعالیت ضدمیکروبی آن‌ها به‌روش انتشار در آگار بررسی شد. نتایج نشان داد که 20 جدایه مورد بررسی هر دو نوع اگزوپلی‌ساکارید را تولید نموده، دو جدایه M-2 و M-26 که بیشترین میزان تولید را داشتند، به‌ترتیب متعلق به لکونوستوک مزنتروئیدس و انتروکوکوس فاسیوم ‌می‌باشند. تولید اگزوپلی‌ساکاریدها در برابر تغییرات اسیدیته از 5/6 تا 8 و تغییرات دمایی 42-25‌ درجه سلسیوس بررسی شده که بیشترین مقدار تولید اگزوپلی‌ساکارید در دمای 37 درجه سلسیوس و اسیدیته 5/7، در انتهای فاز لگاریتمی رشد گزارش شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که پتانسیل تولید اگزوپلی‌ساکارید توسط گونه‌های بومی استان کرمان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and Screening of Exopolysaccharide Producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province and Molecular identification of them

نویسندگان [English]

  • Zahra Khodae Jalalabadi 1
  • Shahla Soltani Nezhad 2
1 Graduated of Microbiology, Faculty of sciences, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Department of Microbiology, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

Exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria play an important role in the improvement of sensory and textural properties of fermented dairy products. The aim of this study was to isolate and molecular identify of exopolysaccharide-producing bacteria from traditional dairy products in Kerman province. The traditional dairy product samples were collected aseptically and then cultured directly in MRS agar media. After purification, examining microscopic and macroscopic properties and performing biochemical tests, 20 strains were selected and production of EPS was measured with phenol/sulfuric acid method. The results were compared with the glucose standard curve and the amounts of production were determined. The EPS production pattern were compared with the growth pattern of the bacteria and the effects of the temperature and pH on the production of EPS were investigated. Finally, M-2 and M-26 were chosen as the top strains and identified by molecular method. Then the produced EPS was extracted and antimicrobial activity was investigated with Agar diffusion method. the results showed that the 20 isolates produced two kinds of EPS. Two isolates including M-2 and M-26 had the maximum amount of production belonged to Leuconostoc mesenteroides and Enterococcus faecium respectively. The production of the EPS in the PH 6.5-8 under the temperature 25-42˚C were investigated and the results showed that the maximum amount of production was at the 37˚C and pH=7.5 in the end of logarithmic growth. The results of this study indicate EPS production is possible by traditional dairy products of Kerman province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional Dairy products
  • exopolysaccharides
  • Enterococcus faecium
  • Leuconostoc mesenteroides