شناسایی فنوتپی و ژنوتیپی گونه‌های مختلف شیگلا از غذا براساس ژن IpaH و تعیین الگوی آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

غذا ماده حیاتی است که بدون آن موجود زنده قادر به زیستن نخواهد بود، اما این ماده حیاتی می تواند بعنوان عاملی برای انتقال بیماری به انسان باشد. بنابراین به دلیل اهمیت شیگلا به عنوان ارگانیسمی که باعث دیسانتری در انسان می شود تحقیق حاضر بدنبال جداسازی شیگلا از مواد غذایی می‌باشد. بطور کلی صد نمونه مواد غذایی شامل چهل نمونه سبزیجات، 30 نمونه مرغ، 20 نمونه گوشت چرخ‌کرده، 10 نمونه ماهی جمع آوری گردید. نمونه ها به محیط کشت گرم‌نگاتیو‌براث منتقل شده و سپس به محیط‌های افتراقی مک‌کانکی و سالمونلا‌شیگلا‌آگار انتقال یافته است.کلنی‌های مشکوک خالص‌سازی‌شده و به کمک تستهای بیوشیمیایی شناسایی شدند.جدایه‌ها بر‌اساس ژن ipaH بکمک آزمون PCR مورد شناسایی مولکولی قرارگرفتند. پس از آن سروتایپینگ جدایه‌ها و الگوی‌آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. از صد نمونه مورد ارزیابی از بین مواد غذایی تنها شیگلا از سبزیجات جداسازی گردید. جدایه‌ها ( 6 سویه ) به کمک آزمون مولکولی تایید شدند و همگی در جنس شیگلا قرار دارند. همچنین بر اساس تست اگلوتیناسیون جدایه‌ها متعلق به یک سویه دیسانتری، دو سویه سونئی، دو سویه فلکسنری و یک سویه غیر قابل شناسایی گزارش گردید. علاوه بر این باکتریها الگوهای متفاوتی در رابطه با آنتی‌بیوتیکها نشان دادند بطوریکه سویه شماره 1 با 100% حساسیت نسبت به تتراسایکلین ارزیابی گردید و نسبت به سایر آنتی‌بیوتیکها مقاومت نشان دادند.از آنجاییکه غذا ماده‌ایی موثر در انتقال میکروارگانیسمهاست بنابراین مانیتورکردن مواد غذایی در مارکتها و سبزی فروشی‌ها‌ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and genotypic characterization of isolated Shigella spp. from food based on IpaH gene and evaluation of their antibiotic patterns

نویسندگان [English]

  • Nima Bahador 1
  • Ima Ajampour 2
1 Department of Microbiology, Faculty of Science, Shiraz Branch,Islamic Azad University, Shiraz, IRan
2 Dept. Microbiology, Shiraz Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Food is a vital substance which is important for human life. Although this vital matter could be a vehicle for transferring the microorganisms to human and Shigella is an important microorganism which could be cause of dysentery to human, the present study tried to isolate and characterized isolated Shigella from food.In this study 100 food samples including: 40 types of vegetables, 30 chicken, 20 minced meat and 10 fish have been collected. The samples were inoculated to gram negative broth and transferred to differential media such as MacConkey and Salmonella Shigella agar. Then the suspected colonies were identified using biochemical tests. Afterward, the isolates were characterized using ipaH gene by PCR technique. Furthermore, they were analyzed using serotyping techniques and the antibiotic susceptibility pattern were checked. Out of 100 foodstuffs the bacteria were detected only from vegetables. The isolates (n= 6) were confirmed by molecular techniques and all of them belong to the genus of Shigella. In addition the slide agglutination test showed that the isolates were belong to sh. dysentriae (n=1), Sh. sonnei (n=2), Sh. flexneri (n=2), and one non detectable. Furthermore, they showed different antibiotic pattern, as the isolate No.1 showed 100% sensitivity to the tetracycline and were resistant to the others Although foodstuffs are so important in transferring the microorganism, the monitoring of foods in market and greengrocery is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Foodstuffs"
  • "PCR"
  • "Shigella"
  • "Serotyping"
  • "Antibiogram"