تایپینگ ایزوله‌های اسینتوباکتر‌بومانی جدا شده از گوشت خام دام و طیور به روش تایپینگ ترادف‌یابی چند‌جایگاهی (MLST)

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. گروه میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات عفونت های بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 گروه میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

سویه‌های اسینتوباکتر‌بومانی با مقاومت چند‌دارویی عمدتاً به عنوان پاتوژن‌های فرصت‌طلب در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی و نیز به عنوان یک آلوده‌کننده در حال ظهور در مواد غذایی با منشاء دامی محسوب می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ژنوتایپینگ ایزوله‌های این باکتری در گوشت خام دام و طیور انجام شد. 22 ایزوله جدا شده از انواع گوشت خام خوراکی با روش تایپینگ ترادف‌یابی چند‌‌جایگاهی و انتشار ساده دیسک آزمایش شدند. بیش‌ترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی مربوط به تتراسیکلین با فراوانی 90/90 درصد و کمترین میزان مربوط به دو آنتی‌بیوتیک آزیترومایسین و ایمی‌پنم با 09/9 درصد بود. در 22 ایزوله اسینتوباکتر‌بومانی مورد بررسی 5 پروفایل (کلون=ST) ژنتیکی شامل ST15، ST10، ST12، ST25 وST25 شناسایی شد و 5 ایزوله به عنوان ایزوله‌های غیر قابل تیپ‌بندی معرفی شدند. شناسایی میزان قابل قبولی از تنوع ژنتیکی در بین ایزوله‌ها با استفاده از تکنیک MLST نشان می‌دهد که این روش در مطالعه و تایپینگ ایزوله‌های اسینتوباکتر‌بومانی روش مفیدی به حساب می‌آید و می‌توان ایزوله‌های با منشاء متفاوت را در گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. در این مطالعه مشخص گردید که با استفاده از توالی‌یابی ژن‌های خانه‌دار می‌توان سویه‌های اسینتوباکتر‌بومانی را تایپ‌بندی نمود و این مقدار پلی‌مورفیسم نشان می‌دهد که این تکنیک روش مفیدی برای آنالیز تنوع ژنتیکی سویه‌های اسینتوباکتر‌بومانی در نمونه‌های غذایی با منشاء دامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typing of the Acinetobacter baumannii strains isolated from row meat of poultry and livestock using Multi Locus Sequence Typing (MLST)

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Tavakol 1
  • Hassan Momtaz 2
  • Parviz Mohajeri 3
  • Leili Shokoohizadeh 4
  • Elahe Tajbakhsh 2
1 Ph.D student of Microbiology, Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. Department of Microbiology, Nosocomial Infection Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
4 Department of Microbiology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. Department of Microbiology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Acinetobacter baumannii (A. baumannii) strains with multiple drug resistance are mainly opportunistic pathogens in the development of hospital infections and as an emerging contaminant in livestock-based foods. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern and genotyping of this bacterium strains in raw meat of poultry and livestock. 22 strains isolated from raw meat were tested by multi-locus sequence typing and simple disk diffusion methods. The highest antimicrobial resistance was observed to tetracycline with 90.9% and the least antibiotic resistance was azithromycin and imipenem with 9.09%. Five strains were identified as non-typing isolates in 22 isolates of A. baumannii. Five genetic profiles (Sequence Types=ST) including ST15, ST10, ST12, ST25, ST25 were identified. Identifying the acceptable level of genetic variation among isolates using the MLST technique indicates that this method is considered as a useful method in the study and typing of Acinetobacter spp. strains and can be strains isolated from different origins in different groups. In this study, it was found that by sequencing of house-keeping genes, it is possible to typing of Acinetobacter spp. strains, and this amount of polymorphism indicates that this technique is a useful method for analyzing the genetic diversity of A. baumannii strains is a source of animal origin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinetobacter baumannii
  • Row meat
  • Antibiotic resistance
  • Multi-locus Sequence Typing