بررسی مقایسه ای روش‌های امپدانس‏‏، کروموژنیک و مرجع در شناسایی آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس در مواد غذایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بهداشت مواد غذایی, دانشکده دامپزشکی, دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

استافیلوکوکوس آرئوس یکی از سه عامل عمده مسمومیت غذایی می­باشد که هر ساله صد ها هزار نفر را مبتلا می­کند. امروزه به دلیل تولید انبوه مواد غذایی، نیاز به روش­های سریع­تر و دارای حساسیت و ویژگی بیشتر برای کنترل کیفیت مواد غذایی از احتیاجات ضروری مراکز نظارتی می­باشد. از روش­های جدید کنترل کیفی می­توان به روش امپدانس و همچنین محیط­های کشت کروموژنیک اشاره نمود. از مزایای آن­ها نسبت به روش مرجع، عدم نیازمندی به عملیات آزمایشگاهی با حجم بالا و سرعت نسبتاً زیاد آن­ها در حصول نتایج می­باشد. با توجه به این موضوع، ارزیابی مقایسه­ای نتایج حاصل از روش­های امپدانس،‏‏ کروموژنیک و مرجع در کنترل کیفیت مواد غذایی مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه ارزیابی آلودگی به استافیلوکوکوس آرئوس بر روی 100 نمونه غذایی با ریسک بالا به سه روش مرجع، امپدانس و کروموژن صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصله به ترتیب، 32، 21 و 57 نمونه با استفاده از روش­های مرجع، امپدانس و کروموژن، آلوده به استافیلوکوکوس آرئوس تشخیص داده شدند. پس از بررسی آماری که با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام گرفت، آزمون کوکران نشان داد که اختلاف معنی­داری بین سه روش وجود دارد؛ یعنی عملکرد یکسانی با یکدیگر ندارند (001/0>P). البته بین روش امپدانس با مرجع، برخلاف کروموژن با مرجع، اختلاف معنی­داری وجود ندارد (05/0<P)، یعنی عملکرد یکسانی با هم دارند و می­توان از روش امپدانس به عنوان جایگزین مناسب به جای روش مرجع، استفاده نمود و روش کروموژن نمی­تواند جایگزین روش امپدانس شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of impedance, chromogenic and reference methods for identification of Staphylococcus aureus contamination in foods

نویسندگان [English]

  • ALI FAZLARA 1
  • Mahdi Pourmahi Brujeni 2
  • ALI Bahadori Rad 3
1 Professor, Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran.
3 Graduated of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran.
چکیده [English]

Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the three major causes of food poisoning in the world, causing the disease in hundreds of thousands of people every year. Today, due to the production and processing the varieties of different foodstuffs, it is necessary to employ faster and more sensitive methods for controlling food quality, to gain the requirements of the regulatory centers. New qualitative control methods can be used for impedance and also for using chromogenic culture media. Their advantage over the reference method is the lack of high-volume laboratory operations and their relatively high rate of achievement. Therefore, evaluation of applying impedance, chromogenic and reference environments in the food quality control was considered. In the present work, 100 samples were evaluated for S. aureus infection by reference, impedance and chromogenic methods. Based on the results, 32, 21 and 57 samples were contaminated by S. aureus, respectively. The statistical analysis by SPSS16 software, using Cochran test showed that there is a significant difference between the three methods in detecting S. aureus (P<0.001). Statistical analysis showed that there is not a significant difference between reference and impedance methods, Although there is significant difference between the chromogenic technique and reference method (P>0.05), which means the reference and impedance methods have the same function and impedance can be used as an alternative technique for the reference method. Also the chromogenic technique could not be used instead of the impedance method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • reference
  • chromogenic
  • impedance