اتصال سم افلاتوکسین M1 به باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم در دوغ وسنجش آن به روش کمی سازی HPLC

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار گروه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 مرکز تحقیقات آزمایشگاهی دارو و غذا، سازمان دارو و غذا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مواد غذایی مختلف از جمله محصولات لبنی ممکن است با آفلاتوکسین آلوده باشند که حتی در مقادیر اندک تاثیرات مضر روی سلامت انسان و حیوانات دارند. تعداد محدودی پروبیوتیک به آفلاتوکسین های موجود در مواد غذایی و خوراکی متصل می شوند و یا آن را تجزیه می کنند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتارم و ترکیبی از آنها بر حذف یا اتصال با آفلاتوکسین M1 در محیط دوغ بود. در این تحقیق ، 72 گروه تیمار و شاهد در سه تکرار تهیه شد. گروهها عبارت بودند از گروه باکتری، L. acidophilus ، گروه باکتری L. plantarum و ترکیبی از این دو و نهایتا با یک گروه غیر باکتریایی به عنوان کنترل (به طور کلی 4 گروه). دوغ تهیه شده در دمای های مختلف (4، 21 و 37 درجه سانتیگراد) برای 2، 11 و 30 روز نگهداری شد. بالاترین میزان کنترل سم افلاتوکسین در محیط کشت دوغ مورد پژوهش تحت تاثیر فاکتور باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس + لاکتوباسیلوس پلانتاروم در محیط کشت دوغ صنعتی در همه دماهای مورد سنجش ودرتمامی روزها بود. پس از روز صفر در روزهای دوم (86/0±00/100)، یازدهم (27/1±00/100) و سی ام (60/0±00/100) نتایج حاصله همواره بالاترین میزان کنترل سم افلاتوکسین را نشان داد. نتایج دلالت بر امنیت غذایی بهتر در استفاده از دوغ صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The binding of Aflatoxin M1 to Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum bacteria in yogurt drink and its assessment by HPLC quantification method

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Sokoutifar 1
  • Vadood Razavilar 1
  • Seyed Amir Ali Anvar 2
  • Shahram Shoeibi 3
1 Department of Food Hygiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Food Hygiene, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Food and Drug Laboratory Research Center, Food and Drug Organization, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Various foods, including dairy products, may be contaminated with aflatoxin, which even in small amounts has harmful effects on human and animal health. A limited number of probiotics attach and or break down aflatoxins in foods and edible substances. The aim of this study was to investigate the effects of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus plantarum probiotics and their combinations on the removal of or coupling with aflatoxin M1 in yoghurt drink (Doogh). In this study, 72 treatment and control groups were prepared in three replicates. The groups were included four groups of bacterial L. acidophilus, L. plantarum, and a combination of them, and finally with a non-bacterial group as control (in general four groups). Doogh was prepared at different temperatures (4, 21 and 37 °C) was being before stored for 2, 11 and 30 days. The maximum level of aflatoxin degraded was done in industrial Doogh affected by L. acidophilus plus L. plantarum at all assigned temperatures and days. This maximum level was measured on the second day (100.00 ± 0.86), eleventh day (100.00 ± 1.27) and thirtieth day (100.00 ± 0.60). The results suggest a better food security in using industrial Doogh compared to traditional one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin
  • yoghurt drink
  • Detoxification
  • Lactobacillus acidophilus
  • Lactobacillus plantarum