بررسی آلودگی بار میکروبی کل، کلی فرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر و غلظت آمیلوئید A در نمونه‌های شیر مخزن دامداری‌های استان تهران

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی کیفیت میکروبی شیر خام با توجه به مصرف روزافزون شیر و همچنین امکان تبدیل آن به فراورده‌های شیری، بسیار مهم است. مطالعه بار میکروبی شیر خام و سنجش پروتیئن‌های فاز حاد می‌توانند اطلاعات دقیق از شرایط بهداشتی و کیفی شیر خام تعیین کنند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی بار میکروبی و سنجش آمیلوئید A در نمونه‌های شیر مخزن دامداری‌های استان تهران انجام شد. ابتدا 90 نمونه شیر خام جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. شمارش سلول‌های پیکری نمونه‌های شیر به روش الکترونیک فلورسانس انجام شد. سپس شمارش کلی میکروبی، کلی فرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر انجام پذیرفت. غلظت آمیلوئید A در نمونه‌های شیر خام با استفاده از روش الایزا تعیین شد. میانگین شمارش کلی میکروب ها، کلی فرم، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر به ترتیب 105×15، 104×12، 103×29، 103×14 و 105×18 پرگنه در هر میلی لیتر بود. شمارش کلی میکروب‌ها در 23/72 درصد از نمونه‌های مورد آزمون بیشتر از حد مجاز استاندارد بود. میانگین تعداد یاخته‌های پیکری، 105×3 سلول در هر میلی لیتر شیر بود که در 11/61 درصد از نمونه‌های شیر بیشتر از حد مجاز استاندارد بود. میانگین و انحراف معیار آمیلوئید A در نمونه‌های شیر، 96/47±83/551 نانوگرم به ازای هر میلی لیتر شیر بود. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده کیفیت نسبی نمونه‌های شیر مخزن دامداری‌های استان تهران است. بالا بودن تعداد یاخته‌های پیکری و همچنین غلظت آمیلوئید A در نمونه‌های شیر خام نشان دهنده امکان بروز ورم پستان تحت بالینی در گاو‌های مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the total microbial load, coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and mold and yeast and Amyloid A concentration in bulk milk samples of animal farms of Tehran province

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Taghdiri 1
  • Guiti Karim 2
  • Shahabeddin Safi 1
  • Abbas Rahimi Foroushani 3
  • Abbasali Motalebi 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Evaluation of the microbial quality of raw milk is very important due to the increasing consumption of milk and the possibility of its converting into dairy products. The study of microbial load of raw milk and the evaluation of acute phase proteins can provide accurate information on the hygienic conditions and quality of raw milk. The present study was done to evaluate the microbial load and amyloid A measurement in bulk milk samples of animal farms of Tehran province. At first, 90 raw milk samples were collected and transferred to the laboratory. Somatic cell count of milk samples was done by electronic fluorescence. Then, total microbial, coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and mold and yeast counts were done. Amyloid A concentration in raw milk samples was determined using ELISA method. Mean count of total microbes, coliform, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and mold and yeast were 15×105, 12×104, 29×103, 14×103 and 18×105 CFU/ml, respectively. Total microbial count in 72.23% of tested samples were higher than limit standard. Mean of somatic cell count was 3×105 cells in milliliter milk which were higher than limit standard in 61.11% of milk samples. Mean and standard deviation of amyloid A in milk samples was 551.83 ±47.96 ng/ml milk. The results of the present study show the relative quality of milk samples of animal farms of Tehran province. High number of somatic cells and also the concentration of amyloid A in raw milk samples indicate the possibility of occurrence of subclinical mastitis in the target cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial load
  • raw milk
  • Amyloid A
  • Tehran province