فراوانی توکسین سندرم شوک توکسیک-1 در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از شیر دام های مبتلا به ورم پستان در ایران: مطالعه مروری نظام مند و فراتحلیل

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

به منظور کسب چشم انداز از شیوع TSST-1 این مطالعه با هدف تعیین شیوع سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده توکسینTSST-1 در منابع شیر آلوده در دام های مبتلا به عفونت ورم پستان در ایران، با استفاده از بررسی سیستماتیک و فراتحلیل ، صورت پذیرفت. تمام مقاله های منتشر شده در مجلات ایرانی با استفاده از کلید واژه های استاندارد و حساس در بازه زمانی ژانویه 2000 تا جوییه سال 2018 مرور شدند. سپس تمام مقالات منتشر شده در این زمینه که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، پس از کنترل کیفی، با استفاده از مدل تصادفی، وارد فرآیند متاآنالیز گردیدند. براساس 6 مقاله بررسی شده، فراوانی تجمعی TSST-1 در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از شیر دام های با عفونت ماستیت 2/8 % تخمین زده شد (با دامنه اطمینان 95 درصدی: 6/2 % - 2/23 %). در میان شش مطالعه، تنوع قابل توجهی وجود داشت (χ2 = 43.302; P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Frequency of toxic shock syndrome toxin-1 in Staphylococcus aureus strains isolated from mastitis milks in Iran, a systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Maryam Karimi Dehkordi 1
  • Forogh Mohammadi 2
1 Department of Clinical Pathology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Veterinary, Faculty of Agriculture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

There are a variety of studies on the prevalence of TSST-1 in Staphylococcus aureus isolated from various food sources, which largely examined the frequency of this toxin. In order to obtain a better outlook for TSST-1 prevalence, this study aimed to determine the prevalence of S. aureus carrying TSST-1 toxin in contaminated milk in livestock infected with mastitis in Iran using a systematic and meta-analysis study. All articles published in Iranian journals were reviewed using standard and sensitive keywords between January 2000 and January 2018. All published articles in this field which had criteria for entering in this study were undergoing the meta-analysis process using a randomized model after qualitative control. Based on the 6 reviewed articles, the cumulative frequency of TSST-1 in S. aureus strains obtained from lactating mice with an infection of 8.2% mastitisr was estimated (95% CI: 2.6 to 23.2). There was a significant variation among the six studies (χ2 = 43.302; P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Toxic shock syndrom
  • Milk
  • Mastitis