مطالعه اثر اسانس های روغنی در کنترل آلودگی کپک های سبز و آبی در میوه پرتقال

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوری‌های پس از برداشت، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.

چکیده

پوسیدگی ناشی از کپک­های سبز و آبی (پنی­سیلیوم دیجیتاتوم، پنی­سیلیوم ایتالیکوم) از مهم­ترین بیماری­های پس از برداشت مرکبات به شمار می­آید. در این پژوهش، استفاده از چند اسانس روغنی (زیره سبز، آویشن شیرازی و نعناع) در کنترل کپک­های سبز و آبی در میوه پرتقال بررسی شد. میوه‌ ارقام پرتقال والنسیا و محلی جیرفت با سوسپانسیون­های قارچی محلول­پاشی­شده و با کاغذ آغشته به اسانس­های روغنی در غلظت­های 1، 5/2 و 5 درصد، قارچ­کش تیابندازول 2 در هزار و کاغذ بدون اعمال هرگونه تیماری به­عنوان شاهد پوشش داده ­شدند. سپس میوه­های پرتقال در دمای 8 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90-85 درصد به ­مدت سه ماه نگه­داری ­شدند. اسانس روغنی زیره سبز در غلظت 5 درصد و اسانس روغنی آویشن شیرازی در غلظت­های 1، 5/2 و 5 درصد در کنترل کپک­های سبز و آبی مؤثر بودند و در مقایسه با تیمار قارچ­کش تیابندازول (2 در هزار) اختلاف معنی­داری نداشتند. تیمارهای حاوی اسانس نعناع دارای بیشترین درصد پوسیدگی ناشی از کپک­های سبز و آبی بودند. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که اسانس­های روغنی، طعم و مزه خاصی را در میوه ارقام پرتقال ایجاد نکردند. اسانس آویشن شیرازی در غلظت­های مختلف سبب بروز وضعیت ظاهری نامطلوبی در پوست میوه ارقام پرتقال شد و در نتیجه، امتیاز کمتری از لحاظ صفات حسی (بافت، قابلیت پذیرش کلی) دریافت کرد. بنابراین برای افزایش عمر نگه­داری ارقام پرتقال والنسیا و محلی جیرفت، استفاده از پوشش کاغذ مومی آغشته به اسانس روغنی زیره سبز در غلظت 5 درصد، پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of essential oils in controlling of blue and green molds rot in orange fruit

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Golshan Tafti 1
  • Gholamreza Baradaran 2
1 Assistant Professor,Food and Postharvest Technology Division, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Plant Protection Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kerman, Iran.
چکیده [English]

Green and blue mold rot diseases caused by Penicillium digitatum and Penicillium italicum are the most important postharvest diseases of citrus fruit. In this research, the use of some essential oils (Cuminumcyminum, Zataria multiflora, Mentha piperita) to control blue and green molds in orange fruits was investigated. Valencia and Jiroft Local oranges were dipped in Penicillium italicum and P. digitatum suspension and were put in waxy papers sprayed with the essential oils at three levels (1, 2.5 and 5%), and thiabendazole fungicide (TBZ) 0.2%. Control fruits were put in waxy papers without any treatments. Then, all the fruits were stored at 8 oC and 85-90% relative humidity for 3 months. Essential oils of Cuminumcyminum (cumin)and Zataria multiflora (Shiraz origanum) were effective on control of blue and green molds in orange varieties at the levels of 5% and 1, 2.5 and 5%, respectively. These treatments had no significant differences with thiabendazole fungicide. The treatments containing mint essential oil had the highest level of rot by blue and green molds. The results of the sensory evaluation showed that the essential oils did not make any special taste in orange varieties. Essential oil of Shiraz origanum in different levels caused improper appearance in the skin of orange varieties and as a result, they obtained the fewer score in the sensory attributes (texture, acceptability). Therefore, for increasing the storage-life of Valencia and Jiroft Local oranges, application of waxy paper containing 5% of cumin essential oil was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • Blue and green molds
  • Valencia and Local orange
  • Waxy paper