بررسی تولید آب هویج بستنی پروبیوتیک با تلقیح دو تک سویه پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس کازئی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- میکروبیولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین، ایران

2 مرکز تحقیقات فناوری های نوین تولید غذای سالم ، واحد ورامین-پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ورامین ، ایران.

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

این تحقیق به‌منظور تولید فراورده پروبیوتیک آب هویج بستنی در یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل طراحی شد. بدین منظور، لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (در سطوح 108 و cfu/ml 109) به فرمولاسیون آب هویج بستنی اضافه و نمونه‌ها در دمای ˚C 5- به مدت 20 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. در روزهای 1، 6، 11 و 16 انبارداری، بقاء باکتری‌ها،pH، اسیدیته، بتاکاروتن، مواد جامد کل، ترکیبات فنلی و درصد بازدارندگی DPPH اندازه‌گیری شدند. در طی زمان نگهداری، تعداد سلول‌های زنده به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. بااین‌حال، تعداد لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس تا آخرین روز انبارداری در محدوده توصیه‌شده (cfu/ml 106) قرار داشت. بیشترین تعداد سلول‌های زنده مربوط به بیفیدوباکتریوم لاکتیس بود. با افزایش سطوح پروبیوتیک ها، میزان pH و درصد مواد جامد کل کاهش یافت. تیمارها و زمان نگهداری اثر معنی‌داری بر مقادیر اسیدیته آب هویج بستنی پروبیوتیک نداشتند.بیشترین میزان ترکیبات فنلی مربوط به cfu/ml 109 لاکتوباسیلوس کازئی و 108 بیفیدوباکتریوم لاکتیس بود. در طی دوره نگهداری، مقادیر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی همه نمونه‌ها به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. افزایش ل.کازئی در فرمولاسیون فراورده موجب کاهش درصد بازدارندگی DPPH گردید، درحالی‌که با افزایش بیفیدوباکتریوم لاکتیس در نمونه‌ها، فعالیت ضد رادیکالی افزایش یافت. نمونه‌های حاوی cfu/ml 109 لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بیشترین میزان بتاکاروتن را داشتند. طبق آزمایش‌ها، تیمار آب هویج بستنی حاوی cfu/ml 109 بیفیدوباکتریوم لاکتیس به‌عنوان تیمار برتر معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the production of mixture of Carrot juice and ice cream containing Bifidobacterium lactis and Lactobacillus casei

نویسندگان [English]

  • hanieh ghandali 1
  • Alireza Shahab Lavasani 2
  • sara movahhed 3
1 1MSc. Student Of Science and Food Technology-Microbiology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin branch, , Varamin, Iran
2 Innovative Technologies in Functional Food Production Research Center, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Science and Food Technology department, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin branch, Varamin, Iran
چکیده [English]

This study was performed to produce a probiotic carrot juice-ice cream beverage. Designed in a random factorial CRD manner. For this purpose, both Lactobacillus casei and Bifidobacterium lactis (at 108 and 109 cfu/ml levels) were added to beverage formulation. The samples were stored at -5ºC for 21 days. Survival of bacteria, pH, titrable acidity (%), beta-carotene (%), total solids contents (%), phenolic components (µg/ml) and DPPH (%) were measured at 1, 6, 11, 16 days of storage. The number of viable cells were significantly decreased during the storage time. However, the number of L. casei and Bf. lactis were in the recommended range (106 cfu/ml) until last day of storage. The highest number of viable cells was for Bf. lactis. By increment the probiotics levels, the pH and total solids values were decreased. Treatments and storage time did not show any significant effect on the acidity of probiotic carrot juice-ice cream. The highest amounts of phenolic components were for 109 cfu/ml L. casei and 108 Bf. Lactis. During storage period, the phenolic compounds and antioxidant activity of all samples were significantly decreased. Increment the concentration of L. casei in beverage formulation leads to decreased DPPH percentage inhibitory, while, by increasing the Bf. lactis in samples, the antiradical activity was increased. Samples containing 109 cfu/ml L. casei and Bf. Lactis had the highest amounts of beta-carotene. According to obtained results, treatment E which contained 109 cfu/ml bifidobacteriun lactis was the best among other treatments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant activity
  • Carrot juice-ice cream
  • Probiotic
  • Survival